Lek­plat­sen är Sol­len­tu­na­hems

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

I för­ra num­ret skrev vi om en per­son som kla­ga­de på sköt­seln av en lek­plats vid Kihl­grens väg. När ar­ti­keln skrevs var det fort­fa­ran­de oklart vem som an­sva­ra­de för sköt­seln av lek­par­ken, men nu har det fram­kom­mit att den lig­ger på Sol­len­tu­na­hem. Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de i tra­fikoch fas­tig­hets­nämn­den sä­ger i en kom­men­tar till Vi i Sol­len­tu­na att lek­plat­ser­na i kom­mu­nen själv­klart ska tas om hand, oav­sett vems de är, och att kom­mu­nen ut­för myc­ket lek­plats­un­der­håll. ”Sol­len­tu­na kom­mun re­no­ve­rar 5-10 lek­plat­ser per år vil­ket kos­tar 4 mil­jo­ner kro­nor. Det finns 55 lek­plat­ser i kom­mu­nen. År­li­gen ge­nom­förs be­sikt­ning­ar av lek­plat­ser­na”.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.