Bra buffé med smak av in­ners­tan

Se­dan i mars hu­se­rar restaurang Ru­stikt Mat & Ca­te­ring i lo­ka­ler­na som ti­di­ga­re ut­gjor­de restaurang Nya torg. I den tren­digt in­red­da lo­ka­len som för tan­kar­na till mat­stäl­len in­ne i stan äter man nu­me­ra lunch­buffé fem da­gar i vec­kan.

Vi i Sollentuna - - NYHETER - Lunch­patrul­len

N är re­stau­rang­en Nya torg öpp­na­de på Rotsun­da torg för två år se­dan var det ett re­jält lyft för det an­nars så trå­ki­ga tor­get, myc­ket tack va­re snyggt in­red­da lo­ka­ler i kom­bi­na­tion med bra ut­bud av mat. Ägar­na av Ru­stikt Mat & Ca­te­ring har se­dan de öpp­na­de i mars valt att fort­sät­ta på den re­dan in­slag­na ba­nan och be­hål­lit myc­ket av den fina in­te­ri­ö­ren sam­ti­digt som de har gjort stäl­let nå­got my­si­ga­re med hjälp av fi­ka­bröd och an­nat smått och gott. En lunch­buffé

kos­tar från 90 kro­nor och då får man väl­ja bland tre var­ma al­ter­na­tiv, varav ett ve­ge­ta­riskt, samt en mängd sal­ladstill­be­hör och bröd. Vis­sa da­gar in­går även jui­ces­hots eller fi­ka i lunch­de­a­len. När lunch­patrul­len är på be­sök ser­ve­ras det svampcrêpes, kyck­ling­lår med rostad po­ta­tis och spa­get­ti bo­log­ne­se.

– Svampcrêpe­sen var go­da och sma­kar hem­la­gat, de ros­ta­de po­ta­ti­sar­na var gu­dom­li­ga, kom­men­te­ra­de en av med­lem­mar­na som valt att kom­bi­ne­ra li­te av allt på tall­ri­ken. Även kyck­ling­lå­ren

fick be­röm till­sam­mans med brö­det och de oli­ka al­ter­na­ti­ven på sal­lads­buffén. Kött­färs­så­sen var dock ing­en höj­da­re utan ha­de be­hövt en extra om­gång krydd­ning. Men det drog in­te ner be­ty­get nämn­värt för här ser­ve­ras trots allt bra mat kryd­dad med en smak av in­ners­tan.

HEM­LA­GAT. Svampcrêpe­sen sma­ka­de hem­la­gat och po­ta­ti­sar­na var ut­sök­ta.

SMAKRIKT. Kyck­ling­lår och sal­lads­buffé var en smak­rik lunchupp­le­vel­se.

MER. Spa­get­ti bo­log­ne­se var gott men ha­de be­hövt li­te mer krydd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.