Nor­den i fo­kus för mc-en­tu­si­as­ter

Mo­tor­cy­kel­in­tres­se­ra­de sam­la­des ny­li­gen vid Mc Col­lec­tion museum i Edsvik. Upp­ma­ning­en löd att folk skul­le ta med sig nor­dis­ka mo­tor­cyklar och odd­sen var kanske in­te så höga på att Husqvar­na­cyklar kun­de dy­ka upp här.

Vi i Sollentuna - - DET HÄNDER - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Någ­ra sva­ra­de på upp­ma­ning­en att kom­ma med en nor­disk mo­tor­cy­kel. En av des­sa var Bo-Jo­han Sid som tog med sig sin Husqvar­na med gam­la anor. Han kör runt på en mo­tor­cy­kel som kan da­te­ras till 1946. I mit­ten av 90-ta­let kör­de han Mä­la­ren runt två gång­er med sin hoj. – Jag har haft den se­dan 1975 och bör­ja­de re­no­ve­ra den runt 1993–94. Det är kul med gam­la gre­jer, sä­ger Bo-Jo­han Sid.

Var­je tors­dags­kväll sam­las en­tu­si­as­ter­na till for­dons­träf­far vid MC Col­lec­tion för att kän­na ge­men­skap, dis­ku­te­ra mo­tor­cyklar och även helt för nö­jes skull rös­ta fram det bäs­ta for­do­net för da­gen. Bo-Jo­han Sid ha­de be­stämt sig för att stan­na he­la kväl­len, då det ti­di­ga­re slu­tat li­te snöp­ligt för ho­nom.

– För fy­ra vec­kor se­dan ha­de de fles­ta rös­tat på mig, men jag ha­de stuc­kit in­nan det var dags för pris­ut­del­ning, sä­ger han.

Det blev dock en an­nan vin­na­re den­na gång. Täv­ling­en gäll­de al­la for­don, in­te en­bart nor­dis­ka. Lars Eriks­son som kom hit på en brit­tisk Matchless fick flest rös­ter från del­ta­gar­na vid träf­fen.

– Jag gil­lar de här off­ro­ad-mo­del­ler­na. Den här är byggd för ame­ri­kans­ka öken­ra­ce och har en topp­fart på 170 kilo­me­ter i tim­men, sä­ger Lars Eriks­son som där­med blir en av kan­di­da­ter­na till den 7 sep­tem­ber då det bäs­ta for­do­net från al­la träf­far ut­ses. Men det var nor­diskt som var te­mat för da­gen och in­ne på mu­se­et finns det na­tur­ligt­vis fler Husqvar­na-mo­tor­cyklar. Det är det mest kän­da svens­ka mär­ket bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands, men det har fun­nits många mo­tor­cy­kel­till­ver­ka­re ba­ra i Sve­ri­ge.

– Det har fun­nits 150 till 160 till­ver­ka­re i Sve­ri­ge, sä­ger mu­sei­gui­den Lars ”Ac­ke” Ax­els­son.

Det är en stor sam­ling mo­tor­cyklar som finns att be­skå­da in­ne på mu­se­et, från Eu­ro­pa, Nor­da­me­ri­ka och Asi­en. Det är ett stort tids­spann det hand­lar om. Den älds­ta mo­tor­cy­keln är från 1894 och den ny­as­te är från 2016.

– Vi har 400 mo­tor­cyklar i sam­ling­en och by­ter ut de som vi har i mu­se­et li­te vart­ef­ter, sä­ger Lars ”Ac­ke” Ax­els­son.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

GAM­MAL. Bo-Jo­han Sid tog med sig sin Husqvar­na med gam­la anor. Mo­tor­cy­keln da­te­ras till 1946.

VIN­NA­RE. Lars Eriks­son var här med sin Matchless.

GUI­DE. Lars ”Ac­ke” Ax­els­son på en Tri­umph.

MUSEIFÖREMÅL. En Husqvar­na­mo­tor­cy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.