MER Mc Col­lec­tion museum

Vi i Sollentuna - - DET HÄNDER -

■ DET är mo­tor­cy­ke­len­tu­si­as­ten Chris­ter R Chris­tens­son som till­sam­mans med mo­tor­cy­kel­histo­ri­kern Ove Jo­hans­son stäl­ler ut si­na pri­va­ta sam­ling­ar.

■ UT­STÄLL­NING­EN är tänkt att vi­sa mo­tor­cy­keln ur ett de­sign-, konst- och tek­niskt per­spek­tiv.

■ DET vi­sas just nu 135 mo­tor­cyklar ur sam­ling­en på mu­se­et. KÄL­LA: WWW.MC-COL­LEC­TION.COM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.