We­ek­end i Mal­mö

Vi i Sollentuna - - DET HÄNDER -

Cla­ri­on Col­lec­tion Ho­tel Tem­pe­ran­ce i Mal­mö cent­rum Mal­mö är sta­den som är full av över­rask­ning­ar och ett ut­märkt val för en week­endse­mes­ter. Här vän­tar klas­sis­ka stor­stads­upp­le­vel­ser eller ba­ra ett av­kopp­lan­de fla­ne­ran­de i Gam­la stans pit­to­res­ka kvar­ter med an­norlun­da bu­ti­ker och charmiga café­er, se fram emot den in­klu­de­ra­de 3-rät­ters mid­da­gen på den väl­re­nom­me­ra­de re­stau­rang­en Jo­han P. på Lilla torg (220 m). Sen är det dess­utom ett extra plus att du kan kö­ra till Ti­vo­li i Kö­pen­hamn på en­dast en halv­tim­me via Öresunds­bron - du kan ock­så för­kö­pa en­tré­bil­jett till den dans­ka nö­je­spar­ken på ditt ho­tell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.