Hälf­ten skul­le kla­ra kör­kor­tet idag

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Om de skul­le va­ra tvung­na att ta om kör­kor­tet i dag tror 49 pro­cent av de till­frå­ga­de att de skul­le kla­ra te­o­ri och upp­kör­ning. Det­ta vi­sar en Si­fo-un­der­sök­ning som gjorts på upp­drag av bilauk­tions­saj­ten KVD.

1 470 per­so­ner mel­lan 15–79 år in­ter­vju­a­des och av des­sa var den yng­re mål­grup­pen på 15–34 år mest po­si­ti­va till att de skul­le gre­ja kor­tet igen: 60 pro­cent trod­de att de skul­le lyc­kas.

Män­nen ha­de mer själv­för­tro­en­de än kvin­nor­na: 52 pro­cent av de man­li­ga till­frå­ga­de trod­de på god­känt mot 46 pro­cent av de kvinn­li­ga en­kät­del­ta­gar­na.

I öv­re Norr­land är själv­käns­lan som star­kast, här tror 60 pro­cent att de skul­le kla­ra te­o­ri och upp­kör­ning vid ett om­prov. Stock­hol­mar­na är de som tror minst på sin för­må­ga om kör­kor­tet skul­le be­hö­vas tas om, 49 pro­cent tror på fram­gång i test­mo­men­ten i hu­vud­sta­den.

– I Stock­holm är det fler bi­lar och mer stress vil­ket kan för­an­le­da att det blir mer osä­ker­het, kom­men­te­rar Ben­ny Karls­son, mark­nads­chef på KVD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.