Gas­tan­kar ska blot­tas

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

I maj 2017 god­kän­des ett nytt be­sikt­nings­för­slag från Trans­port­sty­rel­sen äm­nat för gas­bi­lar. Det in­ne­bär att gas­tan­kar­na ska va­ra fri­lag­da vid for­dons­kon­trol­len, allt­så att even­tu­el­la täc­kan­de plast­kå­por ska mon­te­ras bort in­nan bi­len rul­lar in i be­sikt­nings­hal­len, så att tek­ni­ker­na kan ta sig en or­dent­lig titt.

Bak­grun­den till be­sikt­nings­tilläg­get är fler­ta­let olyc­kor med gas­bi­lar de se­nas­te åren och Vi Bi­lä­ga­res upp­täckt att plåt­tan­kar­na ros­tar bakom in­syns­skyd­dan­de plast­kå­por. Är gas­tan­kar­na in­te blot­ta­de ska bi­lä­ga­ren kun­na vi­sa upp ett in­tyg att de har kon­trol­le­rats för högst 14 må­na­der se­dan hos en ac­kre­di­te­rad verk­stad. Om ing­et så­dant in­tyg finns och gas­tan­kar­na in­te är syn­li­ga kan be­sikt­nings­per­so­na­len un­der­kän­na for­do­net.

De nya be­sikt­nings­reg­ler­na för gas­bi­lar trä­der i kraft den 20 april 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.