10 enk­la knep för en bätt­re ar­bets­plats

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

1. Ska­pa ge­men­sam­ma ytor, där per­so­nal från oli­ka av­del­ning­ar kan mö­tas.

2. Ska­pa en­skil­da ytor där med­ar­be­ta­re kan ta en pa­us, spe­ci­ellt om land­ska­pet i öv­rigt är öp­pet.

3. Däm­pa lju­det med tex­tili­er, mat­tor och väg­gab­sor­ben­ter.

4. Sat­sa på tek­nik som gör att den an­ställ­da kan job­ba på fler plat­ser.

5. Få in så myc­ket na­tur­ligt ljus som möj­ligt, men skyd­da mot blänk i skär­mar.

6. Ta in le­van­de väx­ter. Välj gär­na sor­ter som re­nar luf­ten, som till ex­em­pel pa­ra­dis­träd och guld­pal­mer.

7. Ta gär­na in ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter, som till ex­em­pel ett foos­ball, men tänk på att det in­te får stö­ra öv­ri­ga an­ställ­da.

8. Att in­ve­ste­ra i er­go­no­mis­ka möb­ler är ett ef­fek­tivt sätt att få gla­da­re och pig­ga­re an­ställ­da.

9. Ta in al­la sin­nen. När ar­bets­plat­sen luk­tar gott och låg mu­sik spe­las i bak­grun­den blir vi mer av­slapp­na­de.

10. Sat­sa på ett ge­men­samt vec­komö­te där det bjuds på fru­kost, lunch eller fi­ka. Det svet­sar sam­man grup­pen och ger en ef­ter­läng­tad pa­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.