Kam­pen om Få­gelsång­spar­ken fort­sät­ter

– Gis­sa om vi kom­mer att över­kla­ga! Mi­ca Wän­seth är en av de dri­van­de bakom pro­tes­ter­na mot er­sätt­nings­sko­lan. Hon har inga pla­ner på att ge upp kam­pen.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE -

har för­sökt på­pe­ka att plat­sen in­te är bra som sko­la och att det finns al­ter­na­tiv, sä­ger Mi­ca Wän­seth.

Hon tyc­ker att det finns myc­ket fel­ak­tig­he­ter i kom­mu­nens han­te­ring av Få­gelsångs­frå­gan. Dels tyc­ker hon att kom­mu­nen in­te har ut­rett al­ter­na­ti­ven till­räck- ligt. Och att det finns fle­ra pro­blem med att pla­ce­ra en sko­la i par­ken.

– Par­ke­rings­pla­ner­na är hor­rib­la. Det finns ba­ra 24 plat­ser, in­klu­si­ve de som ska an­vän­das för hämt­ning och läm­ning. Man kan in­te ga­ran­te­ra en sä­ker skol­väg för skol­bar­nen. Och så är det bull­rigt. Det finns and­ra stäl­len som ha­de pas­sat myc­ket bätt­re för en er­sätt­nings­sko­la. En an­nan an­led­ning till att hon och de and­ra ak­ti­vis­ter­na pro­te­ste­rar så hög­ljutt är att de vill ha kvar par­ken som park. Hon tror att sko­le­le­ver­na kom­mer att spri­da ut sig över he­la par­ken, även om sko­lan ba­ra tar upp en li­ten del av den.

– Det är många för­sko­le­barn som bru­kar an­vän­da par­ken. De kan de ju in­te gö­ra om skol­bar­nen ska va­ra där.

– Och hur ska det gå för hundä­ga­re som vill ras­ta si­na hun­dar i par­ken? Det kom­mer de ju in­te hel­ler att kun­na gö­ra om den ska an­vän­das som skol­gård. Men än så länge är de in­te be­red­da att ge upp, trots att det till­fäl­li­ga bygg­lo­vet nu är be­vil­jat.

– Vi har an­vänt crowd­fun­ding och fått ihop till en bra ad­vo­kat. Vi ska för­sö­ka få till ett pre­ju­di­kat – att det ska ses som ett all­mä­nin­tres­se att kun­na an­vän­da par­ken.

FO­TO: MI­CA WÄN­SETH

MISS­NÖJ­DA. Eb­ba Klaf­fert, till väns­ter i vit jac­ka, för­står in­te hur den all­män­na opi­ni­o­nen kan få väga så lätt när man be­dö­mer vad som är ett all­mänt in­tres­se. Bernd Wohl­get­han, till hö­ger om hen­ne, på­pe­kar att den då­li­ga tra­fik­lös­ning­en kom­mer bli...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.