Lad­dat in­för kyr­ko­va­let

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Den 17 sep­tem­ber är det kyr­ko­val. I Sol­len­tu­na finns det tolv oli­ka no­mi­ne­rings­grup­per att väl­ja på och vi har pra­tat med fö­re­trä­da­re för de tre grup­per som fick flest man­dat i för­ra va­let. I mångt och myc­ket lik­nar de varand­ra – al­la vill de till ex­em­pel sat­sa på det di­a­ko­na­la ar­be­tet i kom­mu­nen. Men det finns också vis­sa sa­ker som skil­jer dem åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.