Sol­len­tu­na IBF star­tar även herr­lag

Dam­la­get och ju­ni­or­verk­sam­het star­ta­de på all­var för­ra sä­song­en. Nu i höst har Sol­len­tu­na in­ne­ban­dy­för­e­ning även dra­git igång ett herr­lag.

Vi i Sollentuna - - SPORT - An­ders Ek­ström

Sol­len­tu­na IBF kom fram som en frisk fläkt för­ra sen­som­ma­ren i kom­mu­nen. Klub­ben bil­da­des på papp­ret 2015 och drog se­dan igång på all­var för ett drygt år se­dan.

Och det har va­rit ett starkt förs­ta år.

Dam­la­get gick bra i di­vi- si­on 3 och avan­ce­ra­de upp­åt. Knat­te­verk­sam­he­ten var po­pu­lär och loc­ka­de många nya till spor­ten. Nu star­tar klub­ben även ett herr­lag. Det är ett ti­di­ga­re lag från kom­mu­nen som bil­dar stom­men.

– Det är herr­la­get i Sol­len­tu­na IBK som går över till oss. De spe­lar för att ha kul men gjor­de ett häst­jobb med all or­ga­ni­sa­tion kring la­get. Det tog myc­ket kraft från in­ne­ban­dyn, sä­ger ord­fö­ran­den Jo­han Par­ne­stig och fort­sät­ter:

– Vi sak­na­de ett herr­lag och vi kan bi­dra med en bra or­ga­ni­sa­tion. Det var en bra öm­se­si­dig lös­ning.

Sol­len­tu­na IBF för­sök­te få SIBK:s plats i di­vi­sion 3. Men där sa för­bun­det nej.

– Man får in­te ta över varand­ras se­rie­plat­ser och vi för­står det tän­ket. Grab­bar­na köp­te lä­get och är sug­na på att hjäl­pa vårt herr­lag fram­åt, fort­sät­ter Jo­han Par­ne­stig.

Hit­tills har runt 13 spe­la­re skri­vit på för SIBF och fler är på väg in.

– Vårt mål är att eta­ble­ra oss i se­ri­e­spe­let och få en bra struk­tur. Grab­bar­na vill ju såklart upp­åt i se­ri­e­sy­ste­met igen och det vill vi med på sikt. Men det vik­ti­gas­te i förs­ta ske­det är att få till or­ga­ni­sa­tio­nen. För dam­la­get van­kas di­vi­sion 2 i vin­ter. Gi­vet­vis en stör­re ut­ma­ning än tre­an för­ra sä­song­en. La­get har tap­pat fem spe­la­re men siktar på att fyl­la på i trup­pen in­nan pre­miä­ren i sep­tem­ber.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

FEMMAN. Sol­len­tu­na IBF:s nya herr­lag spe­lar i di­vi­sion 5 i vin­ter. Jo­han Par­ne­stig (t v) och ra­dar­part­nern Mag­nus Eng­ström är gla­da för klub­bens nya lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.