20-åring i KS

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

I vec­kan ha­de kom­mun­sty­rel­sen sam­man­trä­de, där en till tre per­so­ner per par­ti del­tar. Den här vec­kan re­pre­sen­te­ra­des So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bland an­nat av vice ord­fö­ran­de An­ton Lind­gren, nor­malt sup­ple­ant. Ba­ra 20 år gam­mal är han re­dan eta­ble­rad i po­li­ti­ken, och fick den­na vec­ka chan­sen att sä­ga sitt i ett av kom­mu­nens mäk­ti­gas­te or­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.