Fyr­stjär­nigt i Ham­burg

Vi i Sollentuna - - Insandare -

Best Wes­tern Pre­mi­er Als­ter­krug Ho­tel Upp­lev den liv­li­ga hamn­sta­den med en här­lig, in­ter­na­tio­nell at­mo­sfär, su­per­ba shop­ping­möj­lig­he­ter samt möj­lig­het för klas­sis­ka tys­ka kul­turupp­le­vel­ser, vil­ket har gjort sta­den till en myc­ket om­tyckt och väl­be­sökt se­mester­des­ti­na­tion. Du bor på ett 4-stjär­nigt su­pe­ri­or­ho­tell med fi­na fa­ci­li­te­ter, bland an­nat har du till­gång till en här­lig well­nes­sav­del­ning på 300 m². Ho­tel­let har en per­fekt be­lä­gen­het en­dast 7 kilo­me­ter från cent­rum och bus­sar­na stan­nar pre­cis ut­an­för ditt ho­tell. Vis­tel­sen in­klu­de­rar dess­utom gra­tis all­män trans­port med buss, spår­vagn, U-bahn och trans­port­bå­tar på El­ben, så det är bå­de en­kelt och gra­tis att ta sig in till cent­rum, pre­cis så många gång­er du själv har lust. An­komst Fre­dag t.o.m. 8/12 och 29/9-6/10, 26-29/10 och 15-21/12 2017 samt fre­dag 12/1-31/3 2018. • 3 över­natt­ning­ar • 3 x fru­kost­buffé • 3-da­gars trans­port­pass till buss, spår­vagn, U-bahn och trans­port­bå­tar på El­ben • 1 fl. vat­ten på rum­met

vid an­komst • Fri Wi-Fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.