Plog­ga me­ra

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA - Re­por­ter Char­lot­te År­ling

Ti­di­ga­re skul­le man ha med sig en plast­på­se ut på pro­me­na­den el­ler jog­ging­tu­ren för att kun­na ploc­ka svamp ifall så­dan på­träf­fa­des. Jag ska in­te ens gå in på käns­lan av ång­est när jag i som­ras fann en mat­ta av sol­gu­la kan­ta­rel­ler i en glän­ta och jag in­te kun­de få med mig dem hem.

Nu­för­ti­den ska plast­på­sen tas med av en an­nan or­sak, näm­li­gen för den nya trendak­ti­vi­te­ten att ”plog­ga”. Rö­rel­sen har till och med fått ett eget namn. Vad är det, und­rar ni? Det gjor­de jag med.

Plog­ga är en sam­man­sätt­ning av or­den ”ploc­ka” och ”jog­ga” och in­ne­bär att man lö­per och ploc­kar skräp, gär­na i grupp.

En så­dan grupp har min kol­le­ga Anna skri­vit om i det­ta num­mer. Det lå­ter kul. Och sam­hälls­nyt­tigt. Och bra för na­tu­ren. Det är top­pen att så­da­na här gre­jer blir po­pu­lä­ra. Hop­pas ba­ra att det är mer än en flu­ga.

Sam­ti­digt för­und­ras jag över att det krävs en rö­rel­se med ett eget namn för att fler män­ni­skor ska ploc­ka skräp i na­tu­ren. Själv har jag hit­tills va­rit jät­teno­ga med mitt eget skräp men näs­tan ald­rig ploc­kat ef­ter nå­gon an­nan. Blir det änd­ring på det nu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.