Var är po­li­sen som mitt i ga­tan står?

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - Mag­nus Ramstrand (KD) Ord­fö­ran­de i Brotts­före­byg­gan­de rå­det

Förr i ti­den fick al­la barn lä­ra sig att sjunga sång­en om ”här är po­li­sen, som i mitt i ga­tan står, han vi­sar hur man kör, han vi­sar hur man går”.

Den vi­san sammanfattar på ett bra sätt vil­ken trygg­het en när­va­ran­de po­lis kan ge i var­da­gen. Jag tror in­te att man sjung­er den på för­sko­lor­na läng­re. Det står nog för nå­got mer än en mu­si­ka­lisk för­änd­ring. Verk­lig­he­ten i dag är att vi åter­kom­man­de får lä­sa om att po­li­sen li­der av led­nings­pro­blem och av­hopp. An­ta­let oupp­kla­ra­de an­mäl­ning­ar – som till ex­em­pel in­brott – är upp­se­en­de­väc­kan­de högt.

Krist­de­mo­kra­ter­na vill vän­da ut­veck­ling­en och ska­pa ett sam­häl­le med mer trygg­het och mer tillit. Det­ta är ett ar­be­te som mås­te be­dri­vas på fle­ra plan. I kom­mu­nen har vi till­sam­mans med vå­ra sam­ar­bets­par­ti­er fat­tat fle­ra vik­ti­ga be- slut. Vi vill ha över­vak­nings­ka­me­ror i Eds­bergs cent­rum. Det har an­ställts fler fält­fri­tids­le­da­re. Sköt­sel av par­ker ut­ö­kas lik­som ron­de­ring av bil­bur­na väk­ta­re. Allt i syf­te att öka trygg­he­ten för in­vå­nar­na. Men po­li­sen be­hö­ver ock­så mer re­sur­ser. Där­för är jag glad över att Krist­de­mo­kra­ter­na i sin bud­get­mo­tion vill sat­sa på att det ska kun­na an­stäl­las 10 000 fler po­li­ser, att de ska kun­na få hög­re lö­ner och att den na­tio­nel­la in­sats­styr­kan ska för­dubb­las.

Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att gå ut av räds­la för att bli drab­bad av våld och ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att läm­na sitt hem och ris­ke­ra att bli drab­bad av in­brott!

FO­TO: MOSTPHOTOS

FÖR­STÄRK­NING. Krist­de­mo­kra­ter­na vill i sin bud­get­mo­tion sat­sa på 10 000 fler po­li­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.