Det hind­rar oss från att flyt­ta

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

En av tre svens­kar pla­ne­rar att flyt­ta till en ny bo­stad under de när­mas­te åren, och det är främst unga som går i flyt­tan­kar, vi­sar en ny un­der­sök­ning från Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling. Näs­tan två tred­je­de­lar i ål­dern 18 till 29 går i flyt­tan­kar. Många som vill flyt­ta sä­ger sig dock hind­ras av höga priser, kra­vet på kon­tan­tin­sats och bris­ten på bo­stä­der runt om i lan­det. I ål­ders­grup­pen 60 till 74 år är det i stäl­let den höga skat­ten vid för­sälj­ning­en som hind­rar flytt­las­set från att gå. En av tre till­frå­ga­de i un­der­sök­ning­en tyc­ker att det är för dyrt att köpa, och en fjär­de­del me­nar att kra­ven på kon­tan­tin­sats står i vägen för ett fram­ti­da bo­stads­köp.

Men trots att många an­ser att eko­no­mis­ka fak­to­rer står i vägen för en flytt upp­ger en­dast sju pro­cent att lån från ban­ken är ett hin­der. Av al­la sva­ran­den me­nar åtta pro­cent att en hög vinst­skatt vid för­sälj­ning av den nu­va­ran­de bo­sta­den är en bar­riär som står mel­lan dem och en flytt. Det är det störs­ta pro­ble­met i ål­ders­grup­pen 60 till 74 år, där upp­ger mer än var tred­je att den står i vägen för ett bo­stads­byte.

Slut­li­gen är bris­ten på le­di­ga bo­stä­der ock­så en fak­tor, det upp­ger 22 pro­cent.

– Vår un­der­sök­ning vi­sar att en stor del av svens­kar­na vill flyt­ta men att många av oli­ka an­led­ning­ar hind­ras. Det är där­för ex­tra vik­tigt att få i gång rör­lig­he­ten på bo­stads­mark­na­den, det skul­le gyn­na al­la, sä­ger Tan­ja Ilic, vd på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling.

Ef­fek­ti­vi­se­ring av ny­pro­duk­tion, för­enk­ling av bygg­reg­ler och sänk­ta skatter vid för­sälj­ning är någ­ra åt­gär­der som kan bi­dra till ökad rör­lig­het och där­i­ge­nom stör­re ut­bud av bo­stä­der. Det skul­le gö­ra det lät­ta­re för äld­re att flyt­ta till en bätt­re an­pas­sad bo­stad, unga får en chans att kom­ma in på bo­stads­mark­na­den och fö­re­tag kan re­kry­te­ra ut­an att bris­ten på bo­stad är ett hin­der. Trots Stock­holms höga priser tyc­ker en­dast 32 pro­cent av stock­hol­mar­na att det är för dyrt me­dan mot­sva­ran­de siff­ra i Gö­te­borg och Mal­mö är 45 pro­cent. En fem­te­del av mal­mö­i­ter­na upp­ger dess­utom att oro för det osäk­ra po­li­tis­ka lä­get i värl­den står i vägen för ett even­tu­ellt köp el­ler byte.

Bo­en­de i Stockholm och Gö­te­borg är dock in­te li­ka oro­li­ga, där upp­ger en­dast tre re­spek­ti­ve el­va pro­cent att det po­li­tis­ka lä­get är ett hin­der.

Tan­ja Ilic, vd på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling.

FO­TO: PRESSBILD

OLI­KA FAK­TO­RER. Många som vill by­ta bo­stad stö­ter på oli­ka hin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.