MONICA STÄL­LER UT I TUNNELBANAN

Monica Höll har lå­tit han­den gå för att ska­pa de verk som idag häng­er längs väg­gar­na vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen Gär­det. Under ett år kom­mer re­se­nä­rer­na kun­na ta del av Sol­len­tu­na­bons konst­teck­ning­ar.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Jonas Carls­son

Det är otro­ligt tan­ke­fo­ku­se­rat, men på ett av­slapp­nat sätt.

– Det är jät­te­ro­ligt att så många som möj­ligt får se det jag gör, sä­ger Monica Höll som till var­dags hål­ler till på Över­by gård.

Mo­ni­cas konst­teck­ning­ar häng­er i Gär­dets tun­nel­ba­nesta­tion. Hon är en av fy­ra konst­nä­rer som får sin konst upp­vi­sad på fy­ra oli­ka tun­nel­ba­nesta­tio­ner som en del av SL:s pro­jekt Konst­väx­ling­ar. Det är allt­så många stock­hol­ma­re som kom­mer pas­se­ra Mo­ni­cas verk och kun­na nju­ta av des­sa.

– Det är kul att det näs­tan in­te är nå­gon re­klam här, ut­an konst, me­nar Monica.

Hon tyc­ker ock­så att just de ver­ken som häng­er här pas­sar väl­digt bra för tunnelbanan, me­dan du står och vän­tar på näs­ta tåg. Det är var­ken fö­re­stäl­lan­de konst el­ler ab­strakt. Det är någon­ting mitt emel­lan, vil­ket gör att den som står på per­rong­en kan ta sig en titt en läng­re tid för att se vad ver­ken be­står av.

– Jag tyc­ker att de är ro­li­ga att titta på. Det är en över­ras­kan­de käns­la. Jag tror man kan hit­ta nya sa­ker he­la ti­den, me­nar Monica.

Även om publi­ken får för­sö­ka ana sig till vad det hand­lar om, sä­ger än­då Monica att en av hen­nes fa­vo­rit­verk fö­re­stäl­ler sjuk­hus­mil­jö.

– Al­la verk har nog sin sto­ry. Det kom­mer långt in­i­från och det är in­te för­rän ef­ter jag gjort ver­ken som jag vet vad de hand­lar om, sä­ger hon.

Vi är på plats på ver­nis­sa­gen i Gär­dets tun­nel­ba­nes- ta­tion. Gui­den Ma­rie An­ders­son står och in­ter­vju­ar Monica som med gläd­je be­rät­tar om sin konst för publi­ken. De verk hon be­skri­ver kal­las till­sam­mans för ”Flow”. Bred­vid ver­ken häng­er en skylt som för­kla­rar ver­ken som ”ett in­tui­tivt teck­nan­de där den ena rö­rel­sen ger den föl­jan­de”.

– Jag lå­ter han­den gå. Det är otro­ligt tan­ke­fo­ku­se­rat, men på ett av­slapp­nat sätt, för­kla­rar Monica.

Ef­teråt be­skå­dar hon ver­ken som sit­ter centralt på väg­gen längs bå­da tun­nel­ba­nans rikt­ning­ar. Hon blir in­spi­re­rad av sin egen konst.

– Jag får fak­tiskt lust att gå hem och job­ba, sä­ger hon.

FO­TO: JONAS CARLS­SON

FO­TO: JONAS CARLS­SON

FÖR­KLA­RAR. Monica Höll gui­dar ge­nom sin konst.

KONST­NÄ­RER. Ro­ger Hans­son, Monica Höll, Liv Strömqvist och Kol­be­inn Karls­son.

SJUK­HUS. Den mil­jön syns här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.