Man­nen bakom skyl­ten

Det här är man­nen som namn­gett gång­vä­gen

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wettergård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Längs med vatt­net i Eds­bergspar­ken kan man pro­me­ne­ra på Nils Gö­rans­sons pro­me­nad. Vi i Sol­len­tu­na tog re­da på vem han egent­li­gen var, och fick en må­lan­de bild av en stor skol­man och ”hem­bygds­fors­ka­ren fram­för and­ra i Sol­len­tu­na”.

Frå­gan kom upp i Fa­ce­book­grup­pen Sol­len­tu­na­tip­set. En per­son som upp­märk­sam­mat skyl­ten om Nils Gö­rans­son ställ­de frå­gan om vem han egent­li­gen var. Vi tog med frå­gan till kom­munar­ki­va­rie An­ni­ka Holm­berg.

– Han var en stor skol­man och rek­tor, och blev ihåg­kom­men av många på grund av det, be­rät­tar hon och fort­sät­ter:

–Dess­utom var han hem­bygds­fors­ka ren­fram för­and­ra i Sol­len­tu­na.

Nils Gö­rans­son lev­de mel­lan 1901 och 1995. Han kom till Sol­len­tu­na 1922, och ar­be­ta­de då som lä­ra­re i Kyrk­sko­lan. Se­na­re ar­be­ta­de han även på Tu­re­bergs­sko­lan och Helene lunds sko­lan. Han avancerade till över­lära­re och se­na­re även till rek­tor.

Det var ock­så i sam­band med lä­ra­ryr­ket som han på­bör­ja­de sitt and­ra värv, som hem­bygds­fors­ka­re.

– När han kom hit och skul­le un­der­vi­sa bar­nen i hem­kun­skap fanns det ing­et ma­te­ri­al att till­gå. Så han bör­ja­de cyk­la runt och in­ter­vjua Sol­len­tu­na­bor. Han gick ige­nom kom­mun­del ef­ter kom­mun­del och fors­ka­de om de­ras histo­ria.

Hans ge­dig­na ar­be­te led­de bland an­nat till boken ”vår hem­bygd Sol­len­tu­na”, som under många år an­vän­des som skol­bok i hem­kun­skap i kom­mu­nen.

Nils Gö­rans­son tog ock­så initiativet till att star­ta kom­mu­nens hem­bygds­för­e­ning, där han var ord­fö­ran­de i många år. Han var ock­så – utö­ver myc­ket an­nat – ord­fö­ran­de i kom­mu­nens kul­tur­nämnd.

– Han är ihåg­kom­men av många Sol­len­tu­na­bor och var väl­digt ak­tiv. Han var en upp­skat­tad fö­re­lä­sa­re än­da upp till nit­tio­års­ål­dern. Jag träf­fa­de ho­nom själv och han var väl­digt vän­lig och väl­digt kun­nig, av­slu­tar An­ni­ka Holm­berg.

Han var väl­digt vän­lig och väl­digt kun­nig.

FO­TO: ANNA WETTERGÅRD

VEM. Vi i Sol­len­tu­na tog re­da på vem Nils Gö­rans­son egent­li­gen var, och fick en må­lan­de bild av en stor skol­man och ”hem­bygds­fors­ka­ren fram­för and­ra i Sol­len­tu­na”.

FO­TO: SOL­LEN­TU­NA KOMMUNARKIV

NILS GÖ­RANS­SON. ”Han var en stor skol­man och rek­tor, och blev ihåg­kom­men av många på grund av det Dess­utom var han hem­bygds­fors­ka­ren fram­för and­ra i Sol­len­tu­na”, be­rät­tar An­ni­ka Holm­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.