Sol­len­tu­nas sko­lor fort­satt bra be­tyg

Men två sko­lor har ra­sat i sta­tisti­ken

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wettergård

Nu har be­tygs­sta­tisti­ken för årets vår­ter­min of­fent­lig­gjorts. Som van­ligt ser det myc­ket bra ut för Sol­len­tu­nas del. Nion­de­klas­sar­na ha­de 255 i ge­nom­snitt­ligt me­rit­vär­de – att jäm­fö­ra med 223 för he­la lan­det.

Men för två av kom­mu­nens sko­lor är sta­tisti­ken mind­re lo­van­de.

Årets be­tygs­siff­ror är näs­tan iden­tis­ka med för­ra årets: 255,3 i år jäm­fört med 255,2 för­ra året. Det är höga siff­ror, om man jäm­för med res­ten av lan­det.

Lee Or­ber­son, för­valt­nings­chef på barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret, är myc­ket nöjd med siff­ror­na.

– Jag är jät­te­glad och stolt över att vi be­hål­ler en så hög ni­vå. Jag såg i ran­king­en att vi låg på sjät­te re­spek­ti­ve sjun­de plats i he­la lan­det, be­ro­en­de på om man räk­nar med fri­ståen­de sko­lor el­ler in­te.

Även gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten är hög. An­de­len ele­ver som är be­hö­ri­ga till yr­kes­pro­gram har gått upp från 90,0 till 90,9 pro­cent – jäm­fört med 82,5 i he­la lan­det.

– Det är ex­tra ro­ligt att vi lyc­ka­des hö­ja gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten. Det är egent­li­gen den vik­ti­gas­te in­di­ka­torn, fort­sät­ter Lee Or­ber­son.

Han tror att an­led­ning­en till att det går så bra för Sol­len­tu­na är att man under lång tid har haft fo­kus på sko­lan.

– Det hand­lar om ett med­ve­tet kva­li­tets­ar­be­te och re­gel­bund­na re­sul­tat­di­a­lo­ger.

– Dess­utom har vi fan­tas­tiskt duk­ti­ga lä­ra­re som ser och ar­be­tar in­di­vi­du­ellt med var­je elev. Det är ett sam­ar­be­te som stän­digt pågår.

Men det finns ock­så smolk i gläd­je­bä­ga­ren. För två sko­lor har an­de­len ele­ver med gym­na­sie­be­hö­rig­het ra­sat se­dan för­ra året. På Hägg­vik­sko­lan från 100 till 71,4 pro­cent. Och på Vitt­ra Sol­len­tu­na från 100 till 77 pro­cent.

Sam­ti­digt har an­de­len ele­ver som upp­nått kun­skaps­kra­ven i al­la äm­net sjun­kit; från 86,4 till 47,6 på Hägg­viks­sko­lan och från 95,7 till 65,7 på Vitt­ra Sol­len­tu­na.

Lee Or­ber­son tror att pro­ble­met kan va­ra bris­ten på kon­ti­nu­i­tet i skol­le­dar­ska­pet, då rek­to­rer­na ny­li­gen bytts ut på bäg­ge håll. På Hägg­viks­sko­lan slu­ta­de bå­de or­di­na­rie och till­för­ord­na­de rek­torn under höst­ter­mi­nen.

Vitt­ra Sol­len­tu­na är en fri­ståen­de sko­la med en fri­ståen­de hu­vud­man så dem har Lee Or­ber­son in­te li­ka nä­ra di­a­log med, men till­sam­mans med Hägg­viks­sko­lan pågår ett in­ten­sivt ar­be­te.

– Nu har de en ny or­di­na­rie rek­tor och det be­ty­der myc­ket för en sko­la. Vår skol­chef job­bar vi­da­re till­sam­mans med dem.

Ma­rie Holm­lund, rek­tor på Vitt­ra Sol­len­tu­na, kom­men­te­rar si­tu­a­tio­nen så här:

– Det finns många för­kla­ring­ar till att för­ra ter­mi­nens be­tygs­sta­tistik såg ut som den gjor­de, det är ing­en hem­lig­het att sko­lan har haft det tufft. Vi är själv­klart in­te nöj­da och har gjort ett ge­di­get ar­be­te för att kom­ma till rät­ta med det som in­te va­rit bra. Gläd­jan­de nog har vårt ar­be­te gett re­sul­tat och pro­gno­sen för höst­ter­mi­nen ser be­tyd­ligt bätt­re ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.