Unga ta­lang­er ska lyf­ta SVK

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­ders Ek­ström

SVK:s dam­lag nya de­vis ly­der lång­sik­tigt och me­to­diskt. Med hjälp av unga am­bi­tiö­sa spe­la­re hop­pas Sol­len­tu­na att la­get kan ta sto­ra kliv på sikt.

De se­nas­te sä­song­er­na har det va­rit aning­en svårt att ut­rö­na Sol­len­tu­na volleyboll klubbs vi­sio­ner med dam­la­get. Mål­sätt­ning­ar har gi­vet­vis fun­nits, men kanske ing­en tyd­lig röd tråd. La­get har även haft det svårt att häv­da sig i elit­se­ri­ens topp­skikt på 2010-ta­let.

Nu på­bör­jas en sats­ning på att på sikt kun­na ut­ma­na i top­pen igen. De­vi­sen ly­der ungt och ut­veck­lings­bart. Kap­ten på sku­tan blir nya hu­vud­trä­na­ren Mi­chael Jes­tin.

– Det känns ro­ligt att va­ra här. I SVK finns det myc­ket ut­rym­me att kun­na byg­ga ett lag, sä­ger 26-åring­en som när­mast kom­mer från Uppsa­la.

Sol­len­tu­na VK är en av lan­dets bäs­ta och störs­ta ung­doms­klub­bar i volleyboll. Det vill Jes­tin dra nyt­ta av i a-la­get.

– Vi vill in­te köpa spe­la­re, ut­an hell­re ut­veck­la de vi har. Över­lag finns det få svens­ka dam­spe­la­re och många lag tar in proffs. Då är det ex­tra vik­tigt att vi fort­sät­ter sat­sa på ung­do­men här, fort­sät­ter Jes­tin.

Värv­ning­ar­na som SVK gjort den­na sä­song stäm­mer väl in på den de­vi­sen. Två spe­la­re som pas­sar in på pro­fi­len är 19-åring­ar­na Kaj­sa Ös­ter­man och Ma­ria Gott- lan­der. Bå­da är fost­ra­de i klub­ben och kom­mer se­nast från RIG Fal­kö­ping.

– Jät­te­kul att va­ra till­ba­ka här och det ska bli spän­nan­de att se hur det går. Det är en in­tres­sant och vik­tig sats­ning där unga ska ta plats istäl­let för att ”köpa” in spe­la­re, sä­ger Kaj­sa från Ro­te­bro och fort­sät­ter:

– Det är i fram­ti­den vi ska va­ra bäst, vi tän­ker lång­sik­tigt.

Ma­ria hål­ler med sin kom­pis.

– Det är bätt­re att mö­ta proffs än att trä­na med dem och se­dan sit­ta på bän­ken. Kul att vi sat­sar på yngre spe­la­re och jag tyc­ker la­get har en stor po­ten­ti­al, sä­ger Edsvi­kentje­jen.

Dess­utom har Filip­pa Kuné, 19, kli­vit upp från bla­get plus ett par and­ra ny­till­skott som stäm­mer in i pro­fi­len. Li­sa Dahl­man, ny från Uppsa­la, un­dan­ta­get med si­na 27 år. Sex spe­la­re har läm­nat la­get.

– Jag tyc­ker att trup­pen är me­ra kom­plett nu än för­ra sä­song­en. Det är klart att vi i viss mån sak­nar ru­tin men det­ta är det bäs­ta för fram­ti­den, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Jes­tin.

– Det­ta är en med­ve­ten sats­ning. Vi har valt spe­la­re som vill va­ra med och sat­sa för fullt och bli bätt­re på sikt. Att ba­ra spe­la en sä­song är in­te att fö­re­dra.

Är ni för unga?

– Vi har ju fak­tiskt ett par äld­re spe­la­re och me­del­ål­dern är nog un­ge­fär som i and­ra lag. Men elit­se­ri­en är över­lag en ung se­rie. Svensk volleyboll skul­le tjä­na på att spe­lar­na spe­lar läng­re.

Ett li­tet aber är dock SVK:s längd. I volleyboll är läng­den av stor be­ty­del­se.

– Ja, de and­ra la­gen är över­lag läng­re. Of­ta är det just fy­sik de kö­per in med proff­sen. Vi mås­te istäl­let spe­la en tål­mo­dig för­svars­vol­ley­boll med få miss­tag, boll­sä­kert helt en­kelt.

Mål­sätt­ning­en är att för­sö­ka ta sig för­bi kvarts­fi­na­len (2011 se­nast).

– Vi kan ut­ma­na al­la la­gen en bra dag. Vi vill gär­na bli bäst på sikt, men den­na sä­song sik­tar vi på att gå till slut­spel och gär­na då nå se­min, av­slu­tar Jes­tin.

”Det­ta är en med­ve­ten sats­ning.”

Kaj­sa Ös­ter­man

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TRYGGT. Ef­ter någ­ra elit­sä­song­er i vol­ley­boll­gym­na­si­et i Fal­kö­ping är Ma­ria Gott­lan­der, från Edsvi­ken, till­ba­ka på hem­ma­plan i SVK.

NÖJD. Trä­na­ren Mi­chael Jes­tin tyc­ker att dam­la­get har ett bra lag där fle­ra är in­kör­da på pla­nens po­si­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.