Stock­holmsmäs­san kan lyf­ta He­le­nelund

Älv­sjö­mäs­san fun­de­rar på att flyt­ta verk­sam­he­ten till Kis­ta. För He­le­nelunds del skul­le det­ta kun­na in­ne­bä­ra ett jät­telyft. Tho­mas Ar­den­fors (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den, tror att det skul­le kun­na le­da till bå­de ett re­gi­on­tågs­stopp och en syd­lig

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wettergård 070-78 78 704 anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Stock­holmsmäs­san i Älv­sjö är i färd med att ut­re­da en flytt till Kis­ta, nå­gon som bland an­nat P4 Stockholm har rap­por­te­rat om.

Även om ing­et är spi­kat än, vå­gar Tho­mas Ar­den­fors än­då ut­tryc­ka en stor op­ti­mism in­för tan­ken.

– Det här är en tan­ke som kitt­lar gott i mag­trak­ten, sä­ger han.

An­led­ning­en till det­ta är na­tur­ligt­vis när­he­ten mel­lan Kis­ta och He­le­nelunds sta­tion, som då skul­le bli ett än­nu vik­ti­ga­re nav för kol­lek­tiv­tra­fik.

Tho­mas Ar­den­fors vå­gar sig på att tän­ka högt på vad det skul­le kun­na in­ne­bä­ra.

– Vi vill ha en syd­lig en­tré till He­le­nelund och det­ta gör ju in­te att den tan­ken ham­nar i ett säm­re lä­ge.

– Dess­utom har det pra­tats om att ska­pa ett re­gi­on­tågs­stopp, un­ge­fär som Stock­holms söd­ra. Jag tror att gi­vet allt det­ta skul­le He­le­nelund kun­na seg­la upp som en fa­vo­rit. Det skul­le kun­na in­ne­bä­ra att re­gi­on­tå­gen och Ar­lan­da­tå­gen stan­nar här.

Han sä­ger att allt det­ta skul­le kun­na ske även ut­an flyt­ten av Stock­holmsmäs- san men att allt nu ham­nar i ett mer gynn­samt lä­ge. In­te minst ef­tersom Kis­ta lig­ger i den re­surs­star­ka kom­mu­nen Stockholm.

– Jag tror att om vi går arm i arm med Stock­holms kom­mun för att ska­pa ett kol­lek­tivt nav i He­le­nelund, så kan det här ske. Vi är re­dan en stark kom­mun med myc­ket musk­ler men Stock- holm är en än­nu star­ka­re kom­mun, med än­nu mer musk­ler.

He­le­nelund skul­le kun­na seg­la upp som en fa­vo­rit. Det skul­le kun­na in­ne­bä­ra att re­gi­on­tå­gen och Ar­lan­da­tå­gen stan­nar här.

Tho­mas Ar­den­fors vill ha en syd­lig en­tré till pen­del­tågs­sta­tio­nen i He­le­nelund.

FO­TO: ANNA WETTERGÅRD

KILEN. Tho­mas Ar­den­fors pe­kar ut över den mark som står in­för sto­ra för­änd­ring­ar. Här kom­mer in­te ba­ra den nya tvär­ba­nesta­tio­nen att lig­ga ut­an här finns ock­så stor­slag­na vi­sio­ner för allt från en in­om­hus­strand till ett 40-vå­nings­hus.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KOL­LEK­TIV­TRA­FIK. När­he­ten mel­lan Kis­ta och He­le­nelund gör att sta­tio­nen i He­le­nelund skul­le bli ett än­nu vik­ti­ga­re nav för kol­lek­tiv­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.