Rö­rel­se ska få fler att ploc­ka skräp

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wettergård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

”Det tar 450 år för en pet­flas­ka att bry­tas ner i na­tu­ren och än­då släng­er män­ni­skor dem var som helst. Det är helt sjukt.”

Att plog­ga – jog­ga och ploc­ka skräp sam­ti­digt – är en het trend run­tom i lan­det. Nu har den kom­mit även till Sol­len­tu­na, som re­dan har haft sitt förs­ta och nu lad­dar in­för sit­tand­ra plog­gin g eve­ne­mang.

– Det har va­rit li­te tön­tigt att ploc­ka skräp. Det vill vi änd­ra på, sä­ger Le­na Berg­man som ar­ran­ge­rar plog­ging­e­vent i Sol­len­tu­na.

Kon­cep­tet är en­kelt. När du är ute och jog­gar så ta med en plast­på­se för att kun­na ploc­ka skräp längs med vägen. Jog­ga plus ploc­ka, det blir så klart att plog­ga.

Det förs­ta plog­ging­e­vent i Sol­len­tu­na ar­ran­ge­ra­des för någ­ra vec­kor se­dan och drog en hand­full del­ta­ga­re. Nu lad­dar Le­na Berg­man, som är med och ar­ran­ge­rar eve­ne­mang­en, in­för det and­ra som går av sta­peln den 15 ok­to­ber.

– Vi hop­pas så klart på fler del­ta­ga­re. Det finns ju inga peng­ar i det här men det vo­re kul om vi kun­de få någ­ra spon­so­rer som kun­de va­ra med och bju­da på fi­ka, till ex­em­pel.

Hon sä­ger att vem som helst kan va­ra med och plog­ga. Ing­en be­hö­ver bli av­skräckt av tan­ken på just jog­gan­det.

– Man hin­ner in­te springa så myc­ket ef­tersom man mås­te he­la ti­den och ta upp skräp. Det blir mest en pro­me­nad av det he­la, så vem som helst kan va­ra med. Barn­fa­mil­jer, hundä­ga­re och så vi­da­re.

– Men vi hop­pas så klart att mäng­den skräp ska mins­ka i fram­ti­den, och då blir det mer jog­gan­de och mind­re ploc­kan­de på run­dor­na.

Hon tyc­ker att plog­gan­de är vik­tigt av fle­ra oli­ka an­led­ning­ar. Dels är det ett kul sätt att träf­fa nya män­ni­skor. Men fram­för allt är det för mil­jöns skull.

– Det tar 450 år för en pet-flas­ka att bry­tas ner i na­tu­ren och än­då släng­er män­ni­skor dem var som helst. Det är helt sjukt.

– Men det här är ock­så en trygg­hets­grej. Det finns nå­got som he­ter bro­ken win­dows­te­o­rin. Den går ut på att om det ser skrä­pigt ut i ett om­rå­de så drab­bas det ock­så vär­re av kri­mi­na­li­tet och ner­skräp­ning.

Den förs­ta plog­ging­tu­ren gick från Ed­säng­en upp mot Törn­sko­gen. De fy­ra del­ta­gar­na hit­ta­de då, under en tim­mes plog­ging­tur, fy­ra sto­ra sop­säc­kar med so­por. To­talt un­ge­fär 35 ki­lo; fram­förallt snabb­mats för­pack­ning­ar, fim­par och pet­flas­kor.

– Det är för­skräck­ligt. Men vi hop­pas kun­na gö­ra skill­nad. Vi vill ju att plog­ging­en ska smit­ta av sig på var­da­gen för al­la som kom­mer i kon­takt med det. Att det ska bli själv­klart att ta med sig en på­se när man är ute och går – oav­sett om man är ute med hun­den el­ler om man häm­tar på da­gis.

– Nu ser man skrä­pet på ett helt an­nat sätt än in­nan. Det är un­ge­fär som när man är ute och ploc­kar svamp, då har man kan­ta­rell­ö­gon. När man är ute och plog­gar, då får man skräp­ö­gon.

FO­TO: PRI­VAT

PLOGGING. Den förs­ta plog­ging­tu­ren gick från Ed­säng­en upp mot Törn­sko­gen. De fy­ra del­ta­gar­na hit­ta­de då, under en tim­mes plog­ging­tur, fy­ra sto­ra sop­säc­kar med so­por. To­talt un­ge­fär 35 ki­lo; fram­för allt snabb­mats­för­pack­ning­ar, fim­par och pet­flas­kor.

FO­TO: ANNA WETTERGÅRD

PLOG­GA. Le­na Berg­man var med och star­ta­de plogging i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.