Ka­me­ror hjälp­te mot brott

In­te ett en­da vålds­brott. Det blev re­sul­ta­tet när Ar­ri­va lät 10 buss­chauf­fö­rer på bland an­nat buss 179 bä­ra kropps­ka­me­ror på si­na kör­ning­ar.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - El­li­nor Prawitz

Se­dan den 27 ju­ni och fram till igår har buss­chauf­fö­rer­na på buss 179, mel­lan Väl­ling­by och Sol­len­tu­na, och 514, mel­lan Spånga sta­tion och Hägg­vik, fått bä­ra kropps­ka­me­ror under si­na skift.

Pro­jek­tet har va­rit en del av en stör­re trygg­hets­sats­ning som Ar­ri­va ge­nom­för ef­ter att näs­tan hälf­ten av de an­ställ­da i en un­der­sök­ning sva­rat att de upp­le­ver otrygg­het på jobbet. To­talt har fem ka­me­ror fått vand­ra mel­lan drygt tio fö­ra­re.

– Vi har in­te haft någ­ra in­ci­den­ter med någ­ra av fö­rar­na som an­vänt ka­me­ran, så det är po­si­tivt. Vi har dock haft in­ci­den­ter mot and­ra fö­ra­re, sä­ger Ken­ny Bungss, trygg­hets­chef på Ar­ri­va och fort­sät­ter: – Allt­så har våldsin­ci­den­ter­na in­te sjun­kit to­talt. Men man kan se det på två sätt, an­ting­en att ka­me­ror­na in­te har hjälpt alls, el­ler att vi upp­nått en fö­re­byg­gan­de ef­fekt med ka­me­ran.

Än är det för ti­digt att sä­ga nå­got med sä­ker­het. Men ge­ne­rellt har Ken­ny Bungss fått po­si­ti­va sig­na­ler, sä­ger han. Även om vis­sa buss­chauf­fö­rer ock­så har upp­levt sig li­te ut­tit­ta­de med ka­me­ran och in­te rik­tigt be­kvä­ma.

– Så det kan va­ra en ne­ga­tiv del. Men vi kom­mer gö­ra en or­dent­ligt ut­vär­de­ring och en in­ter­vju med fö­rar­na för en stor del av det här är byg­ger på de­ras upp­lev­da trygg­het, sä­ger han. Under ti­den kom­mer ka­me­ror­na tes­tas på kon­duk­tö­rer på På­ga­tå­gen ne­re i Skån– Så vi pro­var på buss och tåg och ut­i­från det ska vi av­gö­ra om vi ska an­vän­da det i vår or­di­na­rie drift. Jag hop­pas på det, jag tror på det här ge­ne­rellt – vis­sa sam­hälls­funk­tio­ner är mer ut­sat­ta och då tror jag att ka­me­ror är en del i trygg­hets­ar­be­tet, sä­ger Ken­ny Bungss.

”Vi har in­te haft någ­ra in­ci­den­ter med någ­ra av fö­rar­na som an­vänt ka­me­ran.”

Ken­ny Bungss, trygg­hets­chef på Ar­ri­va.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TEST. Under tre må­na­der har buss­chauf­fö­rer­na på bland an­nat buss 514 fått bä­ra kropps­ka­me­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.