ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA -

... käm­pa­de Te­gel­ha­gens ko­lo­ni­för­e­ning, som fun­nits i 34 år, för att in­te tving­as flyt­ta när kom­mu­nen vill byg­ga en fot­bolls­plan. Al­ter­na­tiv­plat­sen var ”sump­mark” där det skul­le bli omöj­ligt att bli kvitt mör­darsnig­lar, en­ligt för­e­ning­ens då­va­ran­de sek­re­te­ra­re Sa­mant­ha Ro­si. I maj kom kom­mu­nen med ett gläd­je­be­sked för dem: Pla­nen kan byg­gas på en an­nan fas­tig­het. Nu blomst­rar verk­sam­he­ten, en­ligt sty­rel­sen: ”Det finns in­te en en­da le­dig lott kvar och det är för förs­ta gång­en kö för att ar­ren­de­ra ko­lo­ni­lot­ter hos oss.”

FO­TO: ANNA WETTERGÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.