Vi vill bli num­mer ett.

För­ra vec­kan var Lä­rar­för­bun­det på plats på He­le­ne lunds sko­lan­för att pre­sen­te­ra sin skol­rank­ning. Men även lä­ra­re, tjäns­te­män och po­li­ti­ker fick chans att stäl­la och sva­ra på frå­gor.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wettergård

So­ley Ak­söz Lit­h­born (M), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den, om vi­sio­nen för sko­lan.

När Lä­rar­för­bun­dets för­bunds­ord­fö­ran­de, Jo­han­na Ja ara Å strand, be­sök­te He­le­ne lunds sko­lan var­de t in­te ba­ra för att pre­sen­te­ra rank­ning­en, utan även för att mö­ta lä­ra­re, tjäns­te­män och po­li­ti­ker. Bland an­nat ställ­de en för­sko­le­lä­ra­re frå­gan om hur kom­mu­nen och Lä­rar­för­bun­det kom­mer att age­ra när för­sko­le­klas­ser fram­ö­ver tro­ligt­vis blir ob­li­ga­to­ris­ka.

– An­tag­li­gen blir det ing­en stör­re för­änd­ring vo­lym­mäs­sigt, ef­tersom de all­ra fles­ta re­dan går i för­sko­le­klass. Men om det blir det så tit­tar vi na­tur­ligt­vis på hur vi ska mö­ta det. Dä­re­mot kan vi in­te sä­ga ex­akt hur ni på sko­lor­na ska skö­ta er pla­ne­ring, sva­ra­de Lee Or­ber­son, för­valt­nings­chef på bar­noch ut­bild­nings­kon­to­ret. Eme­lie Var­gård, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det Sol­len­tu­na, var den som pre­sen­te­ra­de kom­mu­nens siff­ror för del­ta- gar­na. Hon kom ock­så med någ­ra eg­na kom­men­ta­rer.

– Lö­ne­rank­ning­en ser jät­te­fin ut men vi har lä­ra­re som har ar­be­tat länge i kom­mu­nen och som blir för­ban­na­de när det ser den. De mär­ker in­te av det här. Jo­han­na Jaa­ra Åstrand var nöjd när hon sum­me­ra­de da­gens dis­kus­sio­ner:

– Det är det som är det vik­ti­ga med den här rank­ning­en – att få till sam­tal, sa­de hon och fort­sat­te:

– Ge­men­samt för de kom­mu­ner som det går bra för i rank­ning­en är att de dis­ku­te­rar de här frå­gor­na. Vad är en bra skol­kom­mun? Vad har just vi för mål, och vad krävs för att nå dem?

Sedan kas­ta­de hon ut frå­gan i rum­met: vad är Sol­len­tu­nas mål? Och vad in­ne­bär

”Vi har lä­ra­re som har ar­be­tat länge i kom­mu­nen och som blir för­ban­na­de.”

det att va­ra den bäs­ta skol­kom­mu­nen?

So­ley Ak­söz Lit­h­born (M), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den, var in­te sen på att sva­ra:

– Vi vill bli num­mer ett. Bå­de vad gäl­ler me­rit­vär­de och att till ex­em­pel ha lä­ra­re som trivs och stan­nar kvar i kom­mu­nen.

– Dä­re­mot jäm­för jag in­te oss med Vel­linge, som kom högst upp i rank­ning­en. Det är in­te dem som jag ser som kon­kur­ren­ter. Jag tyc­ker att Stock­holms­kom­mu­ner som Nac­ka är vå­ra främs­ta kon­kur­ren­ter, och dem slog vi ju. Lee Or­ber­son fyll­de på: – Jag tror att det att va­ra den bäs­ta skol­kom­mu­nen in­ne­bär att var­je sko­la ska va­ra den bäs­ta sko­lan för var­je elev som går just där. Eme­lie Var­gård på Lä­rar­för­bun­det vil­le ock­så pas­sa på att ma­na till ak­tion:

– Det sägs myc­ket fi­na ord i kom­mun­hu­set om att bli num­mer ett och så vi­da­re. Men vi vill att det här ska sy­nas mer på gol­vet. Att vi lä­ra­re ska kän­na av att det verk­li­gen hän­der någon­ting.

So­ley Ak­söz Lit­h­born (M).

RANK­NING. Lä­rar­för­bun­det pre­sen­te­ra­de ran­king­en ”årets skol­kom­mun” i Sol­len­tu­na. På plats han­na Jaa­ra Åstrand, Lee Or­ber­son och So­ley Ak­söz Lit­h­born (M).

FOTO: ANNA WETTERGÅRD

var bland an­nat Lä­rar­för­bun­dets för­bunds­ord­fö­ran­de, Jo-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.