180 muss­lor har fått nytt hem

Ro­te­bro­le­den, mel­lan Ro­te­bro och Stä­ket, ska byg­gas om och bred­das. I sam­band med det ar­be­tet ska ett an­tal så kal­la­de väg­trum­mor by­tas ut, vil­ket har in­ne­bu­rit att runt 180 muss­lor har fått flyt­ta från sitt hem i en av trum­mor­na.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wettergård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Vi i Sol­len­tu­na har ti­di­ga­re skri­vit om bredd­ning­en av Ro­te­bro­le­den. Vägen ska bli två­fi­lig och få en cy­kel­ba­na, sam­ti­digt som nya på­far­ter, bro­ar och vilt­por­tar ska byg­gas.

En del av ar­be­tet är att by­ta ut ett an­tal väg­trum­mor, som går som en slags tunn­lar un­der vägen. När Tra­fik­ver­ket ar­be­ta­de med det­ta ny­li­gen upp­täck­te de söt­vat­ten­le­van­de muss­lor i en av trum­mor­na. Muss­lor­na triv­des bra där.

– Den räff­la­de struk­tu­ren i trum­man har gjort att se­di­ment kun­nat läg­ga sig där. Det har va­rit top­pen för muss­lor­na, be­rät­tar Sa­ra Truls­son, bygg­plats upp­föl­ja­rea v mil­jöfrå­gor för Tra­fik­ver­ket. Sam­man­lagt runt 180 muss­lor hit­ta­des och flyt­ta­des: två oli­ka sor­ters dam­muss- lor och två oli­ka sor­ters må­lar­muss­lor. En av dem, den äk­ta må­lar­muss­lan, är röd­listad och där­med ho­tad.

– Vi ha­de in­te vän­tat oss att hit­ta den äk­ta må­lar­muss­lan, men det var kul att den fanns där. Vi har rap­por­te­rat in fyn­den till art­por­ta­len, be­rät­tar Sa­ra Truls­son och fort­sät­ter:

– Det var en kraf­tig po­pu­la­tion vi hit­ta­de. Det är ock­så po­si­tivt att vi hit­ta­de bå­de sto­ra och små muss­lor. Det be­ty­der att det sker en för­yng­ring i be­stån­det, och att po­pu­la­tio­nen allt­så mår bra. Muss­lor ty­der ock­så på att det finns fisk i om­rå­det, ef­tersom muss­lor­na le­ver i sym­bi­os med fisk. Det är Vi­by­ån som rin­ner ge­nom den ak­tu­el­la trum­man. De muss­lor som i och med ar­be­tet blev vräk­ta från si­na räff­la­de hem fick i stäl­let flyt­tas en bit upp­ströms längs med ån.

Man val­de en ny boplats där man bland an­nat såg att det re­dan fanns muss­lor, vil­ket ty­der på att det är en bra plats. Dess­utom fanns det en plank­ton­pro­duk­tion upp­ströms från plat­sen, vil­ket gör att muss­lor­na har nå­got att äta.

– Jag tror att det har en god chans att eta­ble­ra sig på den nya plat­sen. Den val­des med om­sorg, av­slu­tar Sa­ra Truls­son.

FOTO: TRA­FIK­VER­KET

MUSS­LOR. De 177 muss­lor som hit­ta­des var av ar­ter­na all­män och stör­re dam­muss­la, samt spet­sig och äk­ta må­lar­muss­la. Den sist­nämn­da är röd­listad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.