En av tio strun­tar i rött

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Motor­män­nens riks­för­bund har un­der­sökt hur många som in­te stan­nar när tra­fik­lju­set slår om till rött. Un­der­sök­ning­en gjor­des på tolv or­ter och byg­ger på 11 400 ob­ser­va­tio­ner. Re­sul­ta­tet vi­sar att näs­tan var ti­on­de per­son in­te stan­nar vid röd­lju­sen. Men – då är al­la tra­fi­kant­grup­per sum­me­ra­de. Om man i stäl­let tit­tar på var­je en­skild grupp är fot­gäng­ar­na de värs­ta syn­dar­na. 26 pro­cent, mer än var fjär­de gång­tra­fi­kant, går mot rött ljus och 19 pro­cent av cy­klis­ter­na stan­nar in­te. I ge­nom­snitt var det 5 pro­cent av per­son­bi­lis­ter­na som kör­de mot rött. När sta­tisti­ken de­las upp orts­vis står det klart att de mest lag­ly­di­ga finns i Fal­kö­ping. Här re­spek­te­ra­de al­la röd­lju­sen, ut­om 1,5 pro­cent av per­son­bils­fö­rar­na. I Häss­le­holm kör­de 21 pro­cent av per­son­bi­lar­na mot rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.