Sto­ra bris­ter på Wi­da­by äldre­bo­en­de

Bo­en­de som tvångs­me­di­ci­ne­ras med lug­nan­de me­di­ci­ner. Che­fer som snå­lar på in­köp av grön­sa­ker och saft. Nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me­del som för­svin­ner. Stor per­so­nal­om­sätt­ning. Lä­ser man ige­nom an­mäl­ning­ar­na för ny­öpp­na­de Wi­da­by äldre­bo­en­de må­las en oro­an­de bi

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na Wet­ter­gård

Fle­ra an­mäl­ning­ar vitt­nar om svå­ra miss­för­hål­lan­den på Wi­da­by äldre­bo­en­de. Nu har Frösun­da Om­sorg som dri­ver bo­en­det fram till den 12 de­cem­ber på sig att kom­ma till rät­ta med bris­ter­na. An­nars kan LOV-av­ta­let med bo­en­det kom­ma att sä­gas upp.

För ett

år se­dan skrev vi om öpp­nan­det av en helt ny sorts äldre­bo­en­de i Sol­len­tu­na. Det var Wi­da­by, ett topp­mo­dernt bo­en­de spe­ci­a­li­se­rat på att ge män­ni­skor med de­mens­sjuk­do­mar bätt­re livs­kva­li­tet.

Då het­te det att det var den sto­ra om­sor­gen om de­tal­jer som skul­le skil­ja det­ta bo­en­de från and­ra äldre­bo­en­den.

I dag, ett år se­na­re, må­las en an­nan bild upp. Bo­en­det har bli­vit an­mält ett an­tal gång­er för bris­ter i vår­den – bå­de till kom­mu­nen och en­ligt Lex Ma­ria.

Bo­en­det har bli­vit grans­kat och ut­rett och de har bli­vit ålag­da bå­de be­ställ­nings­stopp och vi­te, ef­tersom de in­te kom­mer till­rät­ta med bris­ter­na. Det be­ty­der att de in­te får ta in någ­ra nya bo­en­de, plus att de får mind­re be­talt för var­je bo­en­de som de re­dan har. Här är

ett ax­plock från någ­ra av an­mäl­ning­ar­na.

Först någ­ra ci­tat från en ano­nym an­mä­lan till in­spek­tio­nen för vård och om­sorg. An­mä­la­ren job­ba­de ti­di­ga­re på Wi­da­by men slu­ta­de en­ligt egen ut­sa­go på grund av hur då­ligt de äld­re har det på bo­en­det:

”Bo­en­den får in­te du­scha på fle­ra vec­kor”.

”Ma­ten i mat­lis­tan ser jät­te­fin ut och väl pla­ne­rad, men ma­ten som står i mat­lis­tan finns in­te”.

”Man be­ställ­de in­te sal­lad, gur­ka, to­mat och mörkt bröd på fle­ra vec­kor ef­tersom den som an­sva­rar för ma­ten tyc­ker att des­sa sa­ker är för dy­ra att kö­pa in”.

”De snå­lar till och med med dric­kan, allt­så ber oss i per­so­na­len att in­te ge kun­der­na saft vid var­je mål­tid”.

”Vid be­sök på al­la de­mens­av­del­ning­ar var bo­en­de in­ak­ti­va.”

Se­dan någ­ra

ci­tat från en an­mä­lan till kom­mu­nen, gjord av en an­hö­rig:

”...har gått ner fle­ra ki­lo på någ­ra vec­kor och är väl­digt trött. Vårt in­tryck är att ... in­te får i sig till­räck­ligt med mat och dryck”.

”På 3,5 vec­kor har det va­rit ex­tremt många oli­ka per­so­nal på bo­en­det”.

En an­nan amä­lan till kom­mu­nen, ock­så gjord av en an­hö­rig:

”...ring­er oav­bru­tet och kla­gar på värk. Trots att ... ring­er på sin larm­knapp kom­mer ing­en per­so­nal”.

”Åker till Wi­da­by och fin­ner ... i ett fruk­tans­värt till­stånd. ... har magrat or­dent­ligt, har in­te fått hjälp med sin tand­borst­ning på fle­ra da­gar och in­te hel­ler bli­vit ra­kad på länge”.

” Vi på­kal­lar per­so­nal och upp­märk­sam­mar dem om ... van­vård och de av­fär­dar det vi sä­ger med att de in­te är or­di­na­rie per­so­nal ut­an ba­ra ti­man­ställ­da och där­för in­te vet nå­got om ... om­vård­nad el­ler har nå­got an­svar an­gå­en­de den”.

”...vi får ve­ta att sjuk­gym­nas­ten som Wi­da­by sä­ger sig ha in­te ex­i­ste­rar”.

”...vi­sar sig att ... gått ner 6 kg på de två vec­kor ... har va­rit på Wi­da­by”. Yt­ter­li­ga­re en an­mä­lan till kom­mu­nen, från en an­hö­rig: ”Po­li­sen med­de­lar att de har min ... på po­lis­sta­tio­nen. ... har själv pro­me­ne­rat iväg och läm­nat bo­en­det”.

” Vid två and­ra till­fäl­len har vi som an­hö­ri­ga även upp­levt att per­so­na­len in­te vet var min ... be­fin­ner sig. Till ex­em­pel då ... var in­stängd i en städ­skrubb ut­an­för av­del­ning­en”. Någ­ra

från kom­mu­nens be­sök på och gransk­ning­ar av bo­en­det:

”I jour­na­len fram­kom­mer för sam­ma pa­ti­ent att SSK ger i upp­drag till om­sorgs­per­so­nal att ge lä­ke­me­del (lug­nan­de) i saft då pa­ti­en­ten ti­di­ga­re spot­tat ut det­ta lä­ke­me­del. Det­ta är att be­trak­ta som en tvångs­åt­gärd och ej tillå­tet en­ligt gäl­lan­de lag­stift­ning”.

”Un­der april – ju­ni kan man se att an­ta­let an­teck­ning­ar/pa­ti­ent sjun­ker el­ler ute­blir helt. Or­sa­ken till det­ta är oklar”

” Vid be­sök på al­la de­mens­av­del­ning­ar var bo­en­de in­ak­ti­va: satt, låg el­ler vand­ra­de runt en­sam­ma. Un­der lång tid var al­la up­pe­gå­en­de ... ut­an till­syn i dag-/matrum­met då per­so­nal var upp­tag­na in­ne på rum med and­ra bo­en­de”. an­teck­ning­ar Och slut­li­gen

ett par an­teck­ning­ar från Apo­te­kets gransk­ning­ar av lä­ke­me­dels­han­te­ring:

”Sto­ra mäng­der nar­ko­ti­ka sak­nas och kan in­te här­le­das”.

”Lä­ke­me­dels­han­te­ring­en på Wi­da­by upp­vi­sar bris­ter och sker in­te på ett pa­ti­ent­sä­kert sätt. Fle­ra lä­ke­me­del har gi­vits re­gel­bun­det till bo­en­de ut­an ak­tu­el­la or­di­na­tio­ner och vis­sa or­di­na­tio­ner har mis­sats och in­te ad­mi­ni­stre­rats alls”.

WI­DA­BY. Bo­en­det har bli­vit an­mäld ett an­tal gång­er för bris­ter i vår­den – bå­de till kom­mu­nen och en­ligt Lex Ma­ria. Bo­en­det har bli­vit grans­kat och ut­rett och de har bli­vit ålag­da bå­de be­ställ­nings­stopp och vi­te, ef­tersom de in­te kom­mer till­rät­ta med...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.