Allt av­görs på lör­dag för SFK

På lör­da­gen spe­lar Sol­len­tu­na FK sin kanske vik­ti­gas­te match på fle­ra år. Vill det sig rik­tigt il­la åker fot­bolls­her­rar­na ur et­tan.

Vi i Sollentuna - - Sport - An­ders Ek­ström

SFK har åt­minsto­ne sa­ken i eg­na hän­der in­för et­tans av­gö­ran­de på lör­dag. Fot­bolls­gäng­et lig­ger tre pin­nar fö­re ja­gan­de Va­salund, som lig- ger ne­dan­för strec­ket. Sand­vi­ken har sam­ma po­äng som SFK (29) men har bätt­re mål­skill­nad (tre plus­mål). Om Sol­len­tu­na tar minst en po­äng på lör­dag hem­ma mot, re­dan kla­ra se­ri­etvå­an, Akro­po­lis IF så är la­get allt­så kla­ra för ett nytt år i di­vi­sion 1 nor­ra 2018. Men vid för­lust gäl­ler det att re­sul­ta­ten från Va­salunds al­ter­na­tivt Sand­vi­kens mat­cher går med dem.

Formsva­ga Sol­len­tu­na har blott ta­git en po­äng på de fem se­nas­te mat­cher­na. Så det krävs att blå­stäl­let är på från match­mi­nut ett. Mat­chen star­tar 14:00 på lör­dag på Val­lens gräs. Läs me­ra in­för mat­chen på vår webb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.