Fot­gäng­a­re dis­kri­mi­ne­ras

Vi i Sollentuna - - Insandare - Uf­fe i Hägg­vik

Jag tän­ker in­te gra­tu­le­ra Sol­len­tu­nas led­ning för ut­mär­kel­sen ”årets cy­kel­kom­mun”. Det finns myc­ket kri­tiskt att sä­ga om att po­li­ti­ker­na fått cyklar på hjär­nan, men jag tar ba­ra upp en sak bland fle­ra idi­o­tis­ka ”pro­jekt”.

Ta till ex­em­pel Smed­je­vä­gen från Hägg­viks cent­rum sö­derut mot Skäl­by. Vad kos­ta­de den kraf­ti­ga bredd­ning­en av trot­to­a­ren som nu in­ne­bär att fot­gäng­ar­na – som är gans­ka många – nu knappt kan mö­tas på den sma­la gång­vä­gen, sam­ti­digt som de myc­ket säll­syn­ta cy­klis­ter­na fått minst två tred­je­de­lar av ut­rym­met?

Jag möt­te fak­tiskt en gång en cy­klist där på min väg till pen­deln, någ­ra and­ra har jag sett cyk­la på kör­ba­nan. Vad me­nas med den­na upp­rö­ran­de dis­kri­mi­ne­ring av fot­gäng­a­re, ibland med rul­la­tor el­ler barn­vagn?? Ing­et pro­blem för mig dock, jag ski­ter full­stän­digt i den bre­da vi­ta gräns­lin­jen och går där jag be­ha­gar. Tills jag åker på dry­ga bö­ter??

Jag möt­te fak­tiskt en gång en cy­klist där.

FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.