Se Lü­becks världs­arv

Vi i Sollentuna - - Julbord -

Ho­tel Han­se­ati­scher Hof i Nord­tyskland Med bas på det 4-stjär­ni­ga ho­tel­let, har du en fin möj­lig­het att upp­le­va en av Nor­deu­ro­pas mest po­pu­lä­ra jul­mark­na­der – den klas­sis­ka jul­mark­na­den i han­sas­ta­den Lü­beck. Den char­mi­ga me­del­tids­sta­den för­vand­las i ad­vent till ett glitt­ran­de och jul­dof­tan­de ju­lä­ven­tyr. Från ho­tel­let är det en­dast 900 me­ter till Lü­becks sig­num Holsten­tor, som mar­ke­rar en­trén till Gam­la stan, som är en stäm­nings­full upp­le­vel­se, sär­skilt un­der ju­le­ti­den. Och när du kom­mer hem från jul­mark­na­den i den nord­tys­ka vin­te­ri­dyl­len, kan du kopp­la av i ho­tel­lets sto­ra well­nes­sav­del­ning med swim­ming­pool. Lü­beck är in­te ut­an an­led­ning en av de mest kän­da han­sa­stä­der­na: Be­lä­gen­he­ten vid Ös­ter­sjön gjor­de för 600 år se­dan Lü­beck be­römd som cent­rum för me­del­ti­dens stor­han­del i Nor­deu­ro­pa. Året runt har du dess­utom fi­na möj­lig­he­ter för att be­sö­ka de and­ra sto­ra se­värd­he­ter vid den tys­ka Ös­ter­sjö­kus­ten. An­komst: Val­fri t.o.m. 19/12 2017 samt 2/1-13/8 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.