Nu kan han ska­pa i tio år till

Sol­len­tu­na­konst­nä­ren To­bi­as Bern­strup har ny­li­gen till­de­lats ett mil­jonsti­pen­di­um av konst­närs­nämn­den. Nu har han den eko­no­mis­ka trygg­he­ten för att fort­sät­ta med sitt ska­pan­de i minst tio år till. – Det blir som en upp­muntran och ett er­kän­nan­de, sä­ger ha

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na Wet­ter­gård

STIPENDIUM. ”Nu kom­mer jag kun­na för­dju­pa mig stör­re pro­jekt un­der en läng­re tids kon­cen­tre­rat ar­be­te”, sä­ger To­bi­as Bern­strup, som pre­cis fått ett ti­o­års­sti­pen­di­um av konst­närs­nämn­den.

Det är to­talt 44 konst­nä­rer som till­de­las Konst­närs­nämn­dens lång­tids­sti­pen­di­er. Var och en av konst­nä­rer­na får to­talt un­ge­fär 1,3 mil­jo­ner kro­nor, som för­de­las un­der tio års tid. – De här sti­pen­di­er­na in­ne­bär att över fyr­tio konst­nä­rer kom­mer att få en eko­no­misk grund­trygg­het över lång tid så att de får möj­lig­het att vi­da­re­ut­veck­la si­na konst­när­skap, sä­ger Gu­nil­la Kindstrand, ord­fö­ran­de i Konst­närs­nämn­dens sty­rel­se, i ett press­med­de­lan­de. En av konst­nä­rer­na är Sol­len­tu­na­bon To­bi­as Bern­strup. I sin ateljé gör han ny­ska­pan­de konst i form av bland an­nat vi­de­o­verk, skulp­tu­rer, per­for­man­ce och elektro­nisk mu­sik. Och sti­pen­di­et är mer än väl­kom­met.

– Pro­ble­met med den här bran­schen är att... det är ing­et man gör för att tjä­na peng­ar di­rekt. Jag har va­rit lyck­ligt lot­tad vad gäl­ler sti­pen­di­er och an­nat, men det kan va­ra gans­ka käm­pigt än­då, sä­ger To­bi­as Bern­strup och fort­sät­ter:

– Men nu kom­mer jag kun­na för­dju­pa mig stör­re pro­jekt un­der en läng­re tids kon­cen­tre­rat ar­be­te. För­u­tom den eko­no­mis­ka fri­het som sti­pen­di­et ger ser han det ock­så som en upp­muntran och ett er­kän­nan­de åt hans konst­när­skap.

Just nu hand­lar hans ska­pan­de myc­ket om mo­del­ler; av hus el­ler hus­ru­i­ner, träd, na­tur. De­tal­jer från krigs­sce­ner. Mo­del­ler­na an­vän­der han ock­så som rek­vi­si­ta i si­na konst­fil­mer.

– Just nu ar­be­tar jag myc­ket med mi­ni­a­tyr­mo­del­ler, även i sto­ra verk. Det är tidskrä­van­de.

– Men jag tyc­ker om det. Konst kan bli in­tel­lek­tu­a­li­se­rad, di­stan­si­e­rad. Men mo­del­ler­na in­bju­der till att dy­ka in en värld. De ta­lar till det barns­li­ga i oss. Det är in­te förs­ta gång­en To­bi­as Bern­strup ar­be­tar med ljud och bild. Han har ska­pat bå­de mu­sik och da­tor­spel ti­di­ga­re. Un­der hös­ten är han till ex­em­pel ak­tu­ell med en utställning på gal­le­ri Andréhn-Schiptjen­ko i Stock­holm. Ihop med sin gam­la kol­le­ga Pal­le Tors­son skall han vi­sa de­ras ti­di­ga pi­on­jär­ar­be­ten med da­tor­spels­konst från 90-ta­let. Bland des­sa en re­kon­struk­tion av Mo­der­na mu­se­et där spe­la­ren kan springa runt i mu­se­et och ja­ga mons­ter och de­mo­le­ra kons­ten.

– Den­na utställning blir en hi­sto­risk åter­blick, så det jag job­bar med just nu är att få igång gam­la PC-da­to­rer med Win­dows 95, så att man får det där rät­ta, li­te bru­si­ga lju­det.

Konst kan bli in­tel­lek­tu­a­li­se­rad, di­stan­si­e­rad. Men mo­del­ler­na in­bju­der till att dy­ka in en värld. De ta­lar till det barns­li­ga i oss.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

STIPENDIUM.

”Nu kom­mer jag kun­na för­dju­pa mig stör­re pro­jekt un­der en läng­re tids kon­cen­tre­rat ar­be­te”, sä­ger To­bi­as Bern­strup, som pre­cis fått ett ti­o­års­sti­pen­di­um av konst­närs­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.