”Frösun­da för­stör ryk­tet för and­ra ak­tö­rer i bran­schen”

Vi i Sollentuna - - Nyheter - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

– Det är jät­tetrå­kigt att det har bli­vit så, för det var ett väl­digt väl­kom­met till­skott av plat­ser i kom­mu­nen. Det sä­ger An­na-Le­na Jo­hans­son om de pro­blem som har upp­da­gats på äldre­bo­en­det Wi­da­by. An­na-Le­na Jo­hans­son

(L), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den, sä­ger att kom­mu­nen re­dan vid öpp­nan­det för snart ett år se­dan på­ta­la­de vis­sa bris­ter på Wi­da­by.

– Vi sa­de re­dan då att de ha­de för li­te sjuk­skö­ters­kor, och det fick de åt­gär­da di­rekt, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Pro­ble­men bör­ja­de re­dan från bör­jan men de kom­mer in­te till­rät­ta med dem. De gör små för­änd­ring­ar men de sker in­te grund­ligt, på dju­pet. Se­dan star­ten

för ett år se­dan har per­so­nal­om­sätt­ning­en va­rit enorm, be­rät­tar An­na-Le­na Jo­hans­son. Sjuk­skö­ters­kor­na har sagt upp sig och de har bytt me­di­cinskt an­sva­rig sjuk­skö­ters­ka runt sju gång­er. Det sak­nas kon­ti­nu­i­tet.

Vad som är Wi­da­bys själ­va grund­pro­blem vet hon in­te rik­tigt, men hon gis­sar att det lig­ger i or­ga­ni­sa­tio­nen. Frösun­da har sto­ra pro­blem på många plat­ser - in­te

minst i Sol­len­tu­na där de så sent som i som­ras fick läm­na ifrån sig tre styc­ken LSS­bo­en­den.

– Det mås­te fin­nas ett grund­pro­blem i själ­va or­ga­ni­sa­tio­nen. Det sa­de jag re­dan i som­ras. Det är synd, för de för­stör ryk­tet för and­ra i bran­schen.

Kom­mu­nen hål­ler no­ga koll på Wi­da­by idag. De gör bå­de an­mäl­da och oan­mäl­da kon­trol­ler. På se­nas­te mö­tet, den 12 ok­to­ber, tog de fram ett an­tal punk­ter som bo­en­det mås­te kom­ma till­rät­ta med in­nan näs­ta mö­te den 12 de­cem­ber.

Hän­der det ing­et - el­ler om nya pro­blem fram­kom­mer in­nan dess - kan vårdoch om­sorgs­nämn­den kom­ma att fat­ta nya be­slut. De kan till ex­em­pel sä­ga upp LOV-av­ta­let med bo­en­det och er­bju­da de bo­en­de att flyt­ta. Re­dan nu har de frå­gat de bo­en­de om de vill flyt­ta fri­vil­ligt.

– Vi har frå­gat al­la 20 som vi har bo­en­de där om de vill flyt­ta, men de el­ler de­ras an­hö­ri­ga har tac­kat nej. De vill bo kvar ef­tersom de än­då tyc­ker att det har bli­vit bätt­re. Vi hål­ler kon­takt med dem och in­for­me­rar om si­tu­a­tio­nen. Ett an­nat

möj­ligt sce­na­rio är att Frösun­da själ­va sä­ger upp LOV-av­ta­let med kom­mu­nen. Kanske på grund av den eko­no­mis­ka sits de sit­ter i.

– Vi vet att de går back re­dan nu. Bo­en­det är långt ifrån fullt och vi har be­ställ- nings­stopp, så vi an­vi­sar inga nya bo­en­de dit. Dess­utom har vi be­slu­tat om vi­te, det vill sä­ga att de får mind­re peng­ar för var­je bo­en­de.

Någ­ra and­ra bo­en­den har in­te Frösun­da i Sol­len­tu­na läng­re, se­dan i som­ras. Och skul­le det bli ny upp­hand­ling så tror in­te An­na-Le­na Jo­hans­son att Frösun­da skul­le ha någ­ra stör­re chan­ser att få kon­trakt i kom­mu­nen.

– Nej, san­no­likt skul­le de in­te kva­li­fi­ce­ra sig.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

An­na-Le­na Jo­hans­son (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.