166 ny­an­län­da

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Näs­ta år kom­mer Mi­gra­tions­ver­ket att an­vi­sa 166 ny­an­län­da per­so­ner till Sol­len­tu­na. Det är en minsk­ning jäm­fört med för­ra året. Hän­syn tas till kom­mu­nens ar­bets­mark­nads­för­ut­sätt­ning­ar, be­folk­nings­stor­lek, sam­man­tag­na mot­ta­gan­det av ny­an­län­da och en­sam­kom­man­de barn samt om­fatt­ning­en av asyl­sö­kan­den som vis­tas i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.