”Pro­ble­men har vi kom­mit till­rät­ta med”

Vi i Sollentuna - - Nyheter - An­na Wet­ter­gård

På Frösun­da an­ser man sig ha kom­mit till­rät­ta med de pro­blem som har fun­nits på Wi­da­by.

– Det är na­tur­ligt att kom­mu­nen har age­rat som de gjort, men vi har en jät­te­god di­a­log med kom­mu­nens fö­re­trä­da­re. Det sä­ger Per-Ot­to Waern, af­färs­om­rå­des­chef för äldre­omsor­gen på Frösun­da. Per-Ot­to Waern

sä­ger att man har haft en del pro­blem på Wi­da­by se­dan öpp­nan­det för snart ett år se­dan, men att man har age­rat och nu kom­mit till­rät­ta med pro­ble­men.

– Vi har in­te haft en hög per­so­nal­om­sätt­ning. Dä­re­mot har vi som ar­bets­gi­va­re ak­tivt av­slu­tat an­ställ­ning­ar för ar­bets­ta­ga­re som vi har be­dömt som mer lämp­li­ga ut­an­för äldre­omsor­gen. De av­slu­ten har skett un­der på­gåen­de pro­vanställ­ning.

– Men nu har vi löst det, och har sjuk­skö­ters­kor som är fast an­knut­na till bo­en­det på hel­tid. Vis­ser­li­gen via be­man­nings­fö­re­tag men än­då, och re­kry­te­ring av fas­ta sjuk­skö­ters­kor på­går.

Han an­ser att man även löst pro­ble­men med lä­ke­me­dels­han­te­ring.

– De pro­ble­men har vi kom­mit till­rät­ta med till hund­ra pro­cent. Men ni har fort­fa­ran­de vi­te och be­ställ­nings­stopp. Hur kom­mer det sig om al­la pro­blem är lös­ta?

– Vi har vis­sa de­lar som har slä­pat ef­ter. Men vi har en väl­digt god di­a­log med kom­mu­nen om de pro­blem som åter­står att lö­sa. Frösun­da läm­na­de tre LSS-bo­en­den i Sol­len­tu­na i som­ras, ef­ter kri­tik. I Sund­by­berg vill kom­mu­nen bry­ta med Frösun­da. Ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den i Sol­len­tu­na tror att det finns ett grund­pro­blem med Frösun­das or­ga­ni­sa­tion. Hur kom­men­te­rar du det?

– Det är en in­tern frå­ga hur vi dri­ver vår verk­sam­het. Jag vet in­te vad hon me­na­de med det; det får du frå­ga hen­ne om. Vad gäl­ler Sund­by­berg så är det en på­gåen­de pro­cess, så den kom­men­te­rar jag in­te.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

WI­DA­BY. Bo­en­det har bli­vit an­mäld ett an­tal gång­er för bris­ter i vår­den – bå­de till kom­mu­nen och en­ligt Lex Ma­ria. Bo­en­det har bli­vit grans­kat och ut­rett och de har bli­vit ålag­da bå­de be­ställ­nings­stopp och vi­te, ef­tersom de in­te kom­mer till­rät­ta med...

Per-Ot­to Waern

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.