Ny­öpp­nat thai­hak gör rätt från start

Norr­vi­kens Thai Sta­tions­al­lén 1 b, Sol­len­tu­na Ef­ter som­ma­ren öpp­na­de åter Tha­i­vag­nen vid Ica Maxi i Hägg­vik och nu har än­nu en thaire­stau­rang öpp­nat i Sol­len­tu­na. Den här gång­en i Norr­vi­ken. Klart är att kon­kur­ren­sen tät­nar om Sol­len­tu­nas thai­mat­säls­ka­re.

Vi i Sollentuna - - LUNCHPATRULLEN - Lunch­patrul­len

Norr­vi­kens thai är det ny­as­te till­skot­tet på re­stau­rang­kar­tan i Norr­vi­ken. För två vec­kor se­dan slog de upp dör­rar­na till lo­ka­len som lig­ger vägg i vägg med Per­cys kött vid Norr­vi­ken torg. På me­nyn finns gott om väl­kän­da och någ­ra mind­re kän­da thairät­ter som lätt an­pas­sas ef­ter kun­dens öns­ke­mål. Luch­patrul­len val­de den här da­gen att sma­ka rät­ter­na Phad si­ew, Ghaeng Khe­ow Whan och Sa­tay gai.

Phad si-ew är pre­cis som en Phad thai en nu­del­rätt, det som främst skil­jer rät­ter­na åt är att man i Phad si­ew an­vän­der ho­nungs­ol­ja istäl­let för ta­ma­rind­sås. En god rätt som föll patrul­len i sma­ken.

De and­ra rät­ter­na fick ock­så gott be­tyg av patrul­lens tes­ta­re. Gheng Khe­ow Whan fick ett ex­tra plus då sma­ker­na för­de tan­kar­na till se­nas­te ut­lands­re­san.

– Jät­te­gott, bad om li­te mil­da­re grön cur­ry, än­då var den stark och fräsch. Påmin­de om en rätt jag åt på ett li­tet hak i när­he­ten av min re­sort på Koh Yao Yai.

Lo­ka­len är te­ma­tiskt in­redd med sto­ra bil­der av thai­länds­ka strän­der vil­ket ska­pa­de en varm käns­la trots höst­rus­ket ut­an­för, men det störs­ta plus­set ges än­då till det som stod på bor­det. För för­u­tom god mat finns det även en skål kros­sa­de nöt­ter så att man kan do­se­ra ef­ter eget be­hag.

Det här stäl­let är helt klart en bra re­stau­rang som in­te be­hövt tid att bli var­ma i klä­der­na och som nog snart blir stam­hak för många Norr­vi­ken­bor.

Phad si-ew lyfts fram som ett av al­ter­na­ti­ven på lunch­me­nyn och re­kom­men­de­ras starkt. Gheng Khe­ow Whan med nöt­kött för­de tan­kar­na till Thai­land.

VÄLLAGAD. Sa­tay gai, kyck­lingspett i jord­nöts­sås var god och vällagad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.