MER Har re­dan id­rotts­ut­bild­ning­ar

Vi i Sollentuna - - Ny­he­ter -

■ RUD­BECK har se­dan 1988 haft ett lö­par­gym­na­si­um som er­bju­der två va­ri­an­ter av id­rotts­ut­bild­ning­ar - riksid­rotts­gym­na­si­um (RIG) och na­tio­nell id­rotts­ut­bild­ning (NIU). RIG vän­der sig till ung­do­mar från he­la lan­det som sat­sar på me­del - och lång­di­stanslöp­ning. NIU - plat­ser­na rik­tar sig främst till fri­id­rot­ta­re in­om Stock­holms län och är öpp­na för fri­id­rot­tens al­la gre­nar.

■ OCH nu kom­mer de att an­sö­ka om att få star­ta en NIU i ori­en­te­ring. Mål­sätt­ning­en är att ha åt­ta till tolv ele­ver per läsår, och star­ta upp ut­bild­ning­en hös­ten 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.