Ori­en­te­ring på sche­mat

Vi i Sollentuna - - Nyheter - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Sol­len­tu­na kom­mer att an­sö­ka om att få star­ta en ori­en­te­rings­ut­bild­ning på Rud­beck.

– Vi har re­dan ett lö­par­gym­na­si­um med riksin­tag, som hål­ler myc­ket hög ni­vå. Det här är ett sätt att ut­veck­la det ge­nom att ut­nytt­ja de re­sur­ser och det kun­nan­de som vi har, sä­ger Hen­rik Thu­re­son (L), ord­fö­ran­de i ut­bild­ning­s­och ar­bets­mark­nads­nämn­den.

På Rud­beck kan man re­dan i dag gå lö­par­gym­na­si­et, och då väl­ja att sat­sa på löp­ning el­ler fri­id­rott. Och nu kom­mer kom­mu­nen allt­så an­sö­ka hos Skol­ver­ket om att Rud­beck ska få star­ta även en ori­en­te­rings­ut­bild­ning.

Rek­tor på lö­par­gym­na­si­et är Ola La­ger­ström.

– Vi har ju haft lö­par­gym­na­si­um se­dan 1988, så vi har lång er­fa­ren­het av att kom­bi­ne­ra stu­di­er med id­rott. Och mel­lan just löp­ning och ori­en­te­ring finns det många sam­ar­bets­möj­lig- he­ter, vil­ket gör att vi kan ska­pa sto­ra mer­vär­den, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi vill ju va­ra en sko­la i fram­kant, och att man in­te ska be­hö­va re­sa till Uppsa­la el­ler Ha­ninge för att gå en ut­bild­ning med ori­en­te­rings­in­rikt­ning. Dess­utom har vi väl­digt fi­na trä­nings­om­rå­den i när­he­ten, med bland an­nat fri­id­rotts­hal­len, Jär­va­fäl­tet och Rö­sjö­sko­gen.

Yt­ter­li­ga­re en po­si­tiv sak med just ori­en­te­ring är att det loc­kar bå­de tje­jer och kil­lar, fort­sät­ter han.

– Det är väl­digt vik­tigt för oss. Dess­utom finns det många ak­ti­va ori­en­te­ra­re inom upp­tag­nings­om­rå­det; ori­en­te­ra­re som är i den ål­dern att de kom­mer bör­ja på gym­na­si­et inom ett par år.

Be­slu­tet om att an­sö­ka om ut­bild­ning­en klub­ba­des ige­nom på ut­bild­nings- och ar­bets­mark­nads­nämn­den för­ra vec­kan, i po­li­tisk enig­het.

– Att ut­ö­ka med ori­en­te­ring ock­så är ett bra sätt att byg­ga vi­da­re på det vi re­dan har på lö­par­gym­na­si­et. Ibland får för­fråg­ning­ar om att star­ta ut­bild­ning­ar i sam­ar­be­te med oli­ka id­rot­ter, men med löp­ning­en finns ett sam­man­hang där vi re­dan hål­ler hög kva­li­tet, sä­ger Hen­rik Thu­re­son (L), ord­fö­ran­de i nämn­den.

An­sö­kan kom­mer att skic­kas in till Skol­ver­ket, men mås­te först styr­kas av Stock­holms ori­en­te­rings­för­bund. Det drö­jer ett par år in­nan ori­en­te­rar­na kan va­ra på plats i Sol­len­tu­na.

– Nu har vi pre­cis fat­tat be­slu­tet att an­sö­ka. Näs­ta steg är att själ­va an­sö­kan ge- nom­förs och blir god­känd. Där­ef­ter gör ele­ver­na si­na gym­na­si­e­val. Vi hop­pas att ut­bild­ning­en ska kun­na star­ta hös­ten 2019, av­slu­tar Hen­rik Thu­re­son.

FOTO: SOL­LEN­TU­NA KOM­MUN, ERJA LEMPINEN

Hen­rik Thu­re­son (L).

FOTO: MOSTPHOTOS

ORI­EN­TE­RINGS­UT­BILD­NING. Kom­mu­nen vill an­sö­ka om att star­ta en ori­en­te­rings­ut­bild­ning på Rud­beck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.