Bu­tiks­chef på Maxi ICA Stor­mark­nad Hägg­vik.

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Hur kom­mer det sig att ni har ställt in en am­nings­få­tölj i bu­ti­ken?

– Vi kal­lar den in­te am­nings­få­tölj, ut­an det är en plats där man kan ma­ta sitt barn. Det får man väl­ja att gö­ra hur man vill, det läg­ger in­te vi oss i. Al­la am­mar ju in­te. Och hur fick ni idén till mat­plat­sen?

– Vi fick det på­ta­lat från en kund, som vil­le ha nå­gon­stans att ma­ta sitt barn. Vi ha­de plat­sen och vi tyck­te att det var en bra idé. Det bru­kar va­ra en fram­gångs­fak­tor att lyss­na på kun­der­na.

Ett in­lägg på Fa­ce­book om få­töl­jen fick hund­ra­tals li­kes. Har ni fått nå­gon re­spons i öv­rigt?

– Nej, vi har in­te hört så myc­ket, men vi ser att många an­vän­der den. Och det är ju ro­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.