Grab­ben sik­tar mot top­pen – igen

Vi i Sollentuna - - Sport - Jon­ny Andersson

Bortom garv, spral­lig upp­syn och mun­lä­der har Jo­han ”Grab­ben” Blom­berg tunga min­nen från eg­na kar­riä­ren. Nu står han åter vid trös­keln till elit­fot­bol­len, men först kan han bi­dra till att skic­ka mo­der­klub­ben ur di­vi­sion 1. Jo­han Blom­berg,

grab­ben från Te­gel­ha­gen, kan som as­si­ste­ran­de Akro­po­lis-trä­na­re bi­dra till att Sol­len­tu­na FK i dag tril­lar ur di­vi­sion 1 nor­ra. Hans mo­der­klubb är He­le­nelunds IK – en del av SFK ge­nom oli­ka klubb­fu­sio­ner.

– Jag kan in­te gö­ra nå­got åt Sol­len­tu­nas ta­bell­si­tu­a­tion, jag vill upp­le­va en fest. Med Akro­po­lis. Vi kva­lar till su­pe­ret­tan näs­ta vec­ka, det är mitt och trup­pens fo­kus, sä­ger 48-åring­en.

Jo­han Blom­berg ha­de en jo­jo-kar­riär som spe­la­re. Den kan man gö­ra sig lus­tig över, men i mångt och myc­ket var det ett trau­ma. Det bör­ja­de

ti­digt. För ti­digt med fa­cit i hand. Re­dan ef­ter förs­ta gym­na­si­eå­ret och en ti­dig de­but i HIK:s se­ni­or­lag, med klub­bi­ko­ner­na ”But­ta” och ”Rys­sen” , upp­vak­ta­des Blom­berg av Ör­gryte IS. Han blev som­mar­proffs men det var för ti­digt att flyt­ta ner. För fot­bol­lens skull ha­de han valt enklast möj­li­ga gym­na­si­estu­di­er – tvåå­rig so­ci­al lin­je.

Så året ef­ter flyt­ta­de han ner och blev kom­pis med An­ders Lim­par, som äls­ka­de att få en stock­hol­ma­re vid sin si­da.

– Gö­te­bor­ga­re är spe­ci­el­la, in­te minst mot oss stock­hol­ma­re. Jag kun­de ta det, Lim­par ha­de li­te svå­ra­re med de­ras gli­ring­ar.

Med Bob Houghton, då en av svensk fot­bolls he­tas­te trä­na­re, vid rod­ret var kar­riä­ren ut­sta­kad.

– 17–18 år, vet och kan mest och är bäst. Jag skul­le bli proffs. Tre år

se­na­re var det en kil­le i spill­ror, med ett knappt dus­sin all­svens­ka mat­cher på cv:t, som kom hem till Sol­len­tu­na.

– Men­talt var jag helt bor- ta. Ar­bets­lös och out­bil­dad är ing­en bra kom­bi­na­tion.

Klub­bar vi­sa­de in­tres­se, Jo­han var dock bun­den av ett femårs­kon­trakt med ÖIS. Fräl­sa­ren var Christi­an Bön­ne­lyche i Djurs­holms Fot­boll. Han ord­na­de jobb där Jo­han läs­te av ben­sin­pum­par. På kväl­lar och hel­ger ös­te Jo­han in mål och la­de grun­den till att Café Ope­ra/Djurs­holm slut­li­gen nåd­de su­pe­ret­tan. Själv stud­sa­de han upp snab­ba­re. Mål­hy­ste­rin

Djurs­holm väck­te Ham­mar­by och 1996 gjor­de han se­ger­må­let i di­vi­sion 1-pre­miä­ren mot Hertzö­ga. Han gjor­de även mål i tred­je om­gång­en, se­dan blev det läng­re mel­lan i full­träf­far­na och han lan­da­de på to­talt fy­ra bal­jor. Året ef­ter nåd­de Ham­mar­by all­svens­kan, då var Blom­berg i Rolf Zet­terlunds frys­box.

– Vi klic­ka­de in­te, sä­ger Jo­han som från 1998 istäl­let blev ton­gi­van­de ak­tör i Väs­by.

– Jag är glad att jag fick någ­ra bra år i Väs­by. Fan, vet du att ÖIS ne­ka­de mig en plats på id­rotts­plu­ton. Där gick To­mas Bro­lin, Jo­a­kim Björ­klund och fle­ra and­ra.

– Jag låg på Lv6:s Gö­te­borgs­plu­ton, men 14 vec­kor i fält var ing­en fot­bolls­trä­ning Jag fick brist­ning­ar i va­den på grund av marsch­käng­or­na.

– Så läm­na­de Haughton, där­ef­ter ha­de vi be­dröv­li­ga trä­ning­ar. Trots åren i Djurs­holm fick Ham­mar­by be­ta­la ÖIS. ”Grab­ben”, fat­tar du hur sjukt det är!

Som ny­bli­ven två­barns­pap­pa vil­le Jo­han läm­na Väs­by in­för 2001. Bör­je Andersson, klub­bens star­ke man, vil­le an­nat och såg till att kon­trak­tet full­följ­des som trä­na­re för IFK Sol­len­tu­na. Jo­han är glad för det i dag. Ef­ter det har han trä­nat bland an­nat Vals­ta, Väs­by och Ro­te­bro.

Trä­narupp­dra­gen har likt kar­riä­ren gått i dur och moll. Nu står han dock in­för and­ra chan­sen att kva­la upp i su­pe­ret­tan med Akro­po­lis.

– Jag vill verk­li­gen upp­le­va ett avan­ce­mang till su­pe­ret­tan.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

PRO­FIL. Jo­han Blom­berg är en av Sol­len­tu­nas störs­ta fot­bolls­pro­fi­ler i mo­dern tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.