Vi har en plan för Sol­len­tu­nas par­ke­ring

En skri­bent var i Vi i Sol­len­tu­na nr 40 kri­tisk mot kom­mu­nens par­ke­rings­ö­ver­vak­ning. Frågan ”Har man tap­pat allt sunt för­nuft?” ställ­des bland an­nat. Sva­ret på den frågan är ”nej”. Sol­len­tu­na kom­mun har som mål att bli den förs­ta kom­mu­nen i lan­det som int

Vi i Sollentuna - - Insandare - Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den Bir­git­ta Schwinn (M), vice ord­fö­ran­de tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den Car­los Ro­me­ro (KD), le­da­mot tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den

Sol­len­tu­na kom­mun vill ska­pa en god mil­jö för kom­man­de ge­ne­ra­tio­nen och det krä­ver ett mål­med­ve­tet ar­be­te och till viss del upp­off­ring­ar av oss som idag bru­kar jor­dens re­sur­ser. Ett enigt kom­mun­full­mäk­ti­ge har be­slu­tat om en tra­fik­po­li­cy som rang­ord­nar tra­fiksla­gen en­ligt föl­jan­de: gå­en­de, cy­klis­ter, kol­lek­tiv­tra­fik och bi­lis­ter. Tra­fik­po­li­cyn lig­ger till grund för den par­ke­rings­plan som finns i kom­mu­nen och som nu ge­nom­förs, även den har ett enigt kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­tat om. Ar­be­tet går bland an­nat ut på att ge­nom oli­ka be­slut sty­ra om tra­fi­ken och gö­ra re­sor­na mer håll­ba­ra.

I dag ge­nom­förs en stor ma­jo­ri­tet av de kor­ta re­sor­na inom kom­mu­nen med bil trots att för­ut­sätt­ning­ar­na för att re­sa kli­mats­mart är go­da. De fles­ta Sol­len­tu­na­bor bor näm­li­gen mind­re än två kilo­me­ter från en pen­del­tågs­sta­tion. För att un­der­lät­ta för det smar­ta och håll­ba­ra re­san­det så ge­nom­för tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den en sats­ning för cyklan­det. Sam­ti­digt pri­o­ri­te­rar vi till ex­em­pel snöröj­ning på gång- och cy­kel­vä­gar samt vägar där bus­sar­na kör. Dess­utom sat­sar kom­mu­nen på att ska­pa par­ke­ring­ar för den för­ny­el­se­ba­ra bil­flot­tan. Vi­da­re in­ne­bär en sats­ning på cy­kel att de som verk­li­gen är i be­hov av bi­len kom­mer fram snab­ba­re då kö­er­na mins­kar till följd av att fler väl­jer and­ra färd­sätt.

Vi har för­stå­el­se för att det finns re­ak­tio­ner på för­änd­ring­ar­na men hop­pas att ni al­la har för­stå­el­se för var­för de ge­nom­förs – för att säk­ra vå­ra barns, barn­barns och barn­barns barns fram­tid. Vi har jor­den till låns och mås­te gö­ra vårt bäs­ta för att ta hand om den.

FOTO: MOSTPHOTOS

POLICY. Kom­mun­full­mäk­ti­ge har be­slu­tat om en ny tra­fik­po­li­cy som in­ne­bär för­änd­ring­ar för att spa­ra på jor­dens re­sur­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.