Go­se­dju­ren över­nat­ta­de på bib­li­o­te­ket

För­ra vec­kan var det dags för ett åter­kom­man­de och upp­skat­tat eve­ne­mang i Sol­len­tu­na: go­se­djur­sö­ver­natt­ning på bib­li­o­te­ket. – Vi för­sö­ker byg­ga upp små sce­ner med go­se­dju­ren. Det är kul för oss ock­så, be­rät­tar Susanne Fer­hat Mo­ham­med.

Vi i Sollentuna - - Familj - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Det barn som kun­de tän­ka sig att skil­jas från sitt go­se­djur över nat­ten kun­de för­ra vec­kan läm­na in det på Sol­len­tu­na bib­li­o­tek. Där tog per­so­na­len hand om in­läm­na­de pälsk­ling­ar och do­ku­men­te­ra­de när de hit­ta­de på bus och även­tyr.

– Det är and­ra el­ler tred­je gång­en vi gör det här. Och vi har fått väl­digt stor och po­si­tiv re­spons al­la gång­er. Det är där­för vi fort­sät­ter med det – ef­tersom det är så ef­ter­frå­gat. Det be­rät­tar Susanne Fer­hat Mo­ham­med, bib­li­o­teks­med­ar­be­ta­re i Sol­len­tu­na.

Den här gång­en ha­de bib­li­o­te­ket fått in mel­lan fem­ton och tju­go go­se­djur, som bland an­nat fick fi­ka och lä­sa böc­ker.

– Vi för­sö­ker byg­ga upp små sce­ner med go­se­dju­ren. Det är kul för oss ock­så. Vi är li­te kre­a­ti­va i barn­tea­met. Idén kom­mer från and­ra bib­li­o­tek, som ge­nom­för sam­ma

Vi för­sö­ker byg­ga upp små sce­ner med go­se­dju­ren. Det är kul för oss ock­så.

slags eve­ne­mang. Bib­li­o­tek lå­nar myc­ket idéer av varand­ra, be­rät­tar Susanne Fer­hat Mo­ham­med. Hon tror ab­so­lut att go­se­djur­sö­ver­natt­ning­en kom­mer att ge­nom­fö­ras igen i Sol­len­tu­na.

– Det tror jag sä­kert. Ha­de vi haft mer tid ha­de vi kun­nat hit­ta på än­nu mer med dem. Det vo­re till ex­em­pel ro­ligt att gå ut­an­för bib­li­o­te­ket och fo­ta go­se­dju­ren i ute­mil­jö.

FOTO: SOL­LEN­TU­NA BIB­LI­O­TEK

Den här gång­en ha­de bib­li­o­te­ket fått in mel­lan fem­ton och tju­go go­se­djur, som bland an­nat fick fi­ka och lä­sa

ÖVERNATTNING. böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.