Nya HIK tar kamp om top­pen

Ny trä­na­re, för­lo­rad skyt­te­kung och till sto­ra de­lar ett nytt lag. Det är mångt och myc­ket ett ”nytt” HIK som be­trä­der Val­lens is den­na sä­song – i den tuf­fas­te se­ri­en i man­na­min­ne.

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­ders Ek­ström

”De­fi­ni­tivt va­ra med topp tre och figh­tas.”

Det blev en fin andra­plats i et­tan för­ra sä­song­en för He­le­nelunds IK. La­get ställ­de om ef­ter den all­svens­ka de­gra­de­ring­en på ett bra sätt, un­der led­ning av ban­dy­nes­torn Nis­se Karlsson. Of­fen­sivt, fart­fyllt och ihär­digt var pa­rol­len.

Men till årets sä­song tving­a­des ban­dy­la­get till yt­ter­li­ga­re en om­ställ­ning till nå­got nytt.

Dels läm­na­de trä­na­re Karlsson ef­ter för­ra sä­song­en och så gjor­de även ett par äld­re ru­ti­ne­ra­de spe­la­re.

Kap­ten för sku­tan i ”nystar­ten” blev den ru­ti­ne­ra­de trä­na­ren Peter Rönnqvist. Han kom­mer när­mast från Tel­lus i elit­se­ri­en.

– Jag har ald­rig trä­nat ett lag i di­vi­sion 1, så det blir en ny ut­ma­ning. För mig loc­kar det väl­digt myc­ket att kun­na ut­veck­la spe­la­re istäl­let för att for­ma in spe­la­re i ett spel. Det finns bra för­ut­sätt­ning­ar för ut­veck­ling här, sä­ger 56-åring­en.

Det är ju ett till de­lar ”nytt” HIK han kom­mer till. Ett an­tal spe­la­re val­de att slu­ta el­ler trap­pa ner in­för den­na sä­song. Tro­tjä­na­ren ”Ad­de” Karlsson gick till all­svens­ka UNIK.

– Det har för­svun­nit ett an­tal ton­gi­van­de spe­la­re med ru­tin och er­fa­ren­het. Och det märks li­te på plan även om någ­ra äld­re spe­la­re är kvar, sä­ger Rönnqvist och fort­sät­ter:

– Men vi har samtidigt fyllt på med duk­ti­ga spe­la­re. Star­tel­van är väl­digt bra, med bra boll­spe­la­re i al­la lag­de­lar. Men vi är nå­got få till an­ta­let.

Det all­ra störs­ta tap­pet blir skyt­te­kung­en Mic­ke An­ders­son. Han skot­ta­de in 51 på­sar för­ra sä­song­en och är i det när­mas­te oer­sätt­lig.

– Det är klart att det är svårt att er­sät­ta 51 mål. Men istäl­let får fle­ra bi­dra och så får vi täp­pa till bak­åt istäl­let, be­rät­tar Rotsun­da­so­nen Daniel Mö­kan­der som är till­ba­ka i mo­der­klub­ben ef­ter ett par års ex­il.

Trä­na­re Rönnqvist, som job­bat myc­ket med HIK:s de­fen­siv, hål­ler med.

– Det är klart Mic­ke är ett av­bräck, men hit­tills på för­sä­song­en har vi spri­dit ut mål­skyt­tet. Mot Eskilstuna ha­de vi sex oli­ka mål­skyt­tar (7-1). Vi be­hö­ver hel­ler in­te gö­ra så många mål fram­åt som för­ra sä­song­en. Det är bätt­re att släp­pa in fär­re.

I HIK an­no 2017/18 kom­mer fle­ra ta an­svar på isen.

– Ja, så är det. La­get hål­ler en jämn ni­vå och har inga di­rek­ta stjär­nor. Istäl­let är vi ett hårt job­ban­de kol­lek­tiv, fort­sät­ter 25-åri­ga Mö­kan­der.

Och det kol­lek­ti­vet kom­mer få det hett om öro­nen i vin­ter. Di­vi­sion 1 öst­ra är ett rik­tigt ge­ting­bo där två lag stic­ker ut: elitja­gan­de AIK och sat­san­de GT76. Dess­utom finns fle­ra star­ka lag i skik­tet bakom top­pen, i den tuf­fas­te öst­ra et­tan i man­na­min­ne.

– En tung se­rie, vi mås­te va­ra öd­mju­ka in­för den, be­rät­tar Skäl­by­bon Jonathan ”Sig­ge” Sig­frids­son, 23, som är in­ne på sin fem­te sä­song i Lun­den.

AIK har vär­vat in fle­ra elit­spe­la­re. Spe­la­re som är på tok för bra för tred­je di­vi­sio­nen.

– AIK blir väl­digt tunga att mö­ta, lik­som GT. De bå­da är solkla­ra fa­vo­ri­ter till topp två. Det blir en re­jäl ut­ma­ning för oss att ha dem i top­pen. Men vi har en för­må­ga att hö­ja oss mot bra mot­stånd, fort­sät­ter ”Sig­ge” som även är as­si­ste­ran­de trä­na­re den­na sä­song.

Ny hu­vud­trä­na­re, en hel del ny­för­värv och ett del­vis nytt spel­sy­stem. Vad kan man då för­vän­ta sig av Lun­den den­na sä­song?

Trä­na­re Rönnqvist tyc­ker att pre­sta­tio­nen och ut­veck­ling är det mest pri­mä­ra.

Spe­lar­na hål­ler gi­vet­vis med sin trä­na­re om det, men vill själv­klart va­ra med i top­pen igen likt ti­di­ga­re år.

– De­fi­ni­tivt va­ra med topp tre och figh­tas. Det kom­mer va­ra ett spel­dri­van­de och di­sci­pli­ne­rat HIK den­na sä­song. Det ska bli in­tres­sant och se hur vi står oss, av­slu­tar mitt­fäl­ta­ren Sig­frids­son och blic­kar mot hel­gens se­rie­pre­miär.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

HEM­MA. Ef­ter ett par års stu­di­er, och spel i Bor­gia, är Daniel Mö­kan­der till­ba­ka i Lun­den. Och han tror ab­so­lut att HIK kan slu­ta topp tre 2017/18. På sön­dag vän­tar Kö­ping bor­ta i pre­miä­ren. I hem­mapre­miä­ren (fre 17 nov) vän­tar stor­sat­san­de AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.