Prisad me­tod fo­ku­se­rar på bar­nen

En för­s­kol­lä­ra­re i Sol­len­tu­na har pre­cis till­de­lats ett sti­pen­di­um för sin me­tod att få al­la barn att kän­na sig sed­da. Nu ska hon an­vän­da sti­pen­die­peng­ar­na för att skri­va en bok om me­to­den. – Vi har sett så många stjärn­ö­gon tän­das av det här ar­bets­sät­tet,

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na Wettergård

Me­to­den, som pre­cis har till­de­lats Lä­rar­för­bun­dets Ul­laBrit­ta Bru­uns sti­pen­di­um på 30 000 kro­nor, går ut på att lå­ta för­sko­le­barn i de äld­re ål­ders­grup­per­na un­der­vi­sa si­na kam­ra­ter i nå­got äm­ne som de väl­jer själ­va. Det ger bar­nen in­fly­tan­de och lå­ter dem prö­va på att va­ra le­da­re.

– För fy­ra­å­ring­ar­na kan det hand­la om att dan­sa som Mi­chael Jack­son. El­ler att lä­ra sig om brand­kå­ren ge­nom att byg­ga en brand­bil av kud­dar­na i kuddrum­met, be­rät­tar Eli­sa­beth Wi­ers­ma Larsson och fort­sät­ter:

– Men bland femå­ring­ar­na är det of­ta mer kom­plexa te­man. Marsvin, till ex­em­pel. Då får al­la gö­ra marsvin av strum­por, samtidigt som de lär sig hur man skö­ter marsvin. El­ler så kan det till ex­em­pel hand­la om nå­got land; då får al­la ri­ta flag­gor samtidigt som de lär sig om det lan­det. Vi har haft över 200 te­man och ing­et är det and­ra likt. Det är ovan­ligt att för­sko­le­barn på det­ta sätt en­sam­ma får ta an­svar för oli­ka te­man. Det är van­li­ga­re att bar­nen job­bar i grupp. Men Eli­sa­beth Wi­ers­ma Larsson tyc­ker att det är vär­de­fullt för bar­nen att få gö­ra det här själ­va, ut­i­från eg­na in­tres­sen.

– Vi har sett så många barn som bru­kar va­ra tys­ta och bly­ga, och som väx­er enormt myc­ket i det här sam­man­hang­et. De kän­ner att ”nu lyss­nar al­la på mig”. Plöts­ligt änd­ras he­la de­ras kropps­håll­ning, och de­ras ton på rös­ten.

Hon sä­ger att me­to­den även har and­ra för­de­lar.

– Vi lär oss jät­te­myc­ket av att ob­ser­ve­ra hur barn lär barn. Dess­utom blir för­äld­rar­na in­vol­ve­ra­de, och får bland an­nat se allt vad bar­nen har ska­pat in­om oli­ka te­man. Me­to­den är in­te ba­ra Eli­sa­beth Wi­ers­ma Lars­sons, ut­an an­vänds på he­la av­del­ning­en Nyc­kel­pi­gan. Nu vill ar­bets­la­get spri­da si­na idéer med hjälp av en bok. Och då steg Eli­sa­beth Wi­ers­ma Larsson fram.

– Jag är van att skri­va och har tid att skri­va en bok på fri­ti­den. Så det är där­för mitt namn står på sti­pen­di­et. Men det hand­lar in­te om mig el­ler om ar­bets­la­get, ut­an om me­to­den.

Hon hop­pas att me­to­den ska få fäs­te även ut­an­för för­sko­lans värld. Att det ska bli som en röd tråd som går från för­sko­lan upp till för- sko­le­klass och gär­na upp i sko­lan också.

– Jag är jät­te­glad för sti­pen­di­et. Nu har vi möj­lig­het att spri­da den här me­to­den. Och go­da idéer ska ju spri­das, av­slu­tar hon.

FO­TO: PRI­VAT

Eli­sa­beth Wi­ers­ma Larsson från för­sko­lan Biku­pan.

FO­TO: PRI­VAT

PRISAD. ”Vi har sett så många stjärn­ö­gon tän­das av det här ar­bets­sät­tet”, be­rät­tar sti­pen­di­a­ten Eli­sa­beth Wi­ers­ma Larsson från för­sko­lan Biku­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.