Splitt­rat när skol­lo­ka­ler ska säl­jas ut

Ären­det gäl­lan­de Räl­sen och Stal­let, som du kan lä­sa om här in­till, är in­te den en­da skol­för­sälj­ning­en som är up­pe på högs­ta be­sluts­ni­vå. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är skep­tis­ka till det här till­vä­ga­gångs­sät­tet.

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na Wettergård

Nu har för­sälj­ning­en av Sol­len­tu­nas skol­lo­ka­ler in­letts. Först ut är Räl­sens och Stal­lets sko­lor och för­sko­lor i Norr­vi­ken och Vi­by. I fram­ti­den kan lo­ka­ler­na i stäl­let kom­ma att bå­de ägas och dri­vas pri­vat – en tan­ke som många i op­po­si­tio­nen ogil­lar.

– Vår grundin­ställ­ning är att vi själ­va bör äga vå­ra verk­sam­hets­fas­tig­he­ter. På det sät­tet kan vi sty­ra över vem som dri­ver verk­sam­het där, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Fred­die Lun­dqvist, (S).

”Vår grundin­ställ­ning är att vi själ­va bör äga vå­ra verk­sam­hets­fas­tig­he­ter.”

För­u­tom det ären­de som be­hand­las i kom­mun­full­mäk­ti­ge näs­ta vec­ka, finns det fler ären­den som in­te har kom­mit li­ka långt i pro­ces­sen. Bland an­nat ett, som gäl­ler tolv sko­lor och för­sko­lor. Det togs upp på kom­mun­sty­rel­sens se­nas­te sam­man­trä­de i mån­dags. Fram­ö­ver kom­mer även det att slus­sas vi­da­re till kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Det är först när de ham­nar i kom­mun­full­mäk­ti­ge som sko­lor och kö­pe­sum­mor blir of­fent­li­ga. Det är med and­ra ord sek­re­tess­be­lagt ex­akt vil­ka sko­lor och sum­mor det här and­ra ären­det hand­lar om.

– Vi har hit­tat kö­pa­re till fas­tig­he­ter­na, och det som nu be­hand­la­des i kom­mun­sty­rel­sen är fas­tig­hets­ö­ver­lå­tel­se­av­ta­let. Jag kan in­te sä­ga så myc­ket mer än så med tan­ke på sek­re­tes­sen, sä­ger Hen­rik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Men jag kan sä­ga att det här är en del i ar­be­tet med att kun­na mö­ta de sto­ra in­ve­ste­rings­be­hov som finns i kom­mu­nen fram­ö­ver, av­slu­tar han.

Fred­die Lun­dqvist (S), op­po­si­tions­råd, tyc­ker ge­ne­rellt att för­sälj­ning­ar­na är en då­lig idé. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na yr­kar av­slag till dem, bå­de i kom­mun­sty­rel­sen och kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Vår grundin­ställ­ning är att vi själ­va bör äga vå­ra verk­sam­hets­fas­tig­he­ter. På det sät­tet kan vi sty­ra över vem som dri­ver verk­sam­het där. Vi gil­lar in­te att man släp­per ifrån sig rå­dig­he­ten på det här sät­tet.

Han tar som av­skräc­kan­de ex­emp­let upp äldre­bo­en­det Wi­da­by, som Vi i Sol­len­tu­na skrev om i för­ra vec­kan. Fas­tig­he­ten ägs och verk­sam­he­ten drivs pri­vat – och dras med sto­ra pro­blem.

– I fall som Wi­da­by är det myc­ket svå­ra­re att sty­ra över verk­sam­he­ten. Det här fö­re­ta­get (Frösunda, reds. anm.) har sto­ra pro­blem, men vi har inga möj­lig­he­ter att avytt­ra det. Vi vill in­te ham­na i mot­sva­ran­de si­tu­a­tion vad gäl­ler vå­ra sko­lor och för­sko­lor.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

Op­po­si­tions­rå­det i Sol­len­tu­na Fred­die Lun­dqvist (S).

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

Hen­rik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­len­tu­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.