Ny grav­plats för mus­li­mer

Nu­me­ra finns det ett mus­limskt grav­kvar­ter på Sil­ver­dals grifte­gård. – Det är upp­skat­tat. Nu slip­per man åka till and­ra kom­mu­ner för att be­gra­va el­ler häl­sa på si­na an­hö­ri­ga. Det sä­ger Ay­han Kork­maz, ord­fö­ran­de för mus­lims­ka för­sam­ling­en i Sol­len­tu­na

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na Wettergård

Se­dan den förs­ta no­vem­ber finns det ett mus­limskt grav­kvar­ter i Sil­ver­dal, med plats för un­ge­fär 125 gra­var. Här kom­mer al­la gra­var va­ra ori­en­te­ra­de så att om den av­lid­ne lig­ger på sin hög­ra si­da kom­mer an­sik­tet att va­ra vänt mot Mec­ka.

Här finns också en ce­re­moniplats med tre gra­nit­block för pla­ce­ring av kis­tan. Här kan de an­hö­ri­ga sam­las och ta far­väl.

– Jag har som be­grav­nings­om­bud käm­pat för det i över två år. Vi har haft många hin­der på vägen men till sist seg­ra­de för­nuf­tet och rätt­vi­san. Det sä­ger Bar­kat Hus­sa­in, be­grav­nings­om­bud i Sol­len­tu­na. Han fort­sät­ter:

– En­ligt la­gen ska grav­plat­ser för al­la fin­nas in­om rim­ligt av­stånd från hem­för­sam­ling­en och den av­lid­nes och an­hö­ri­gas öns­kan re­spek­te­ras. Kvar­te­ret som in­vig­des idag är myc­ket väl­kom­met och stor ny­het för kom­mu­nens mus­li­mer. Även Ay­han Kork­maz är po­si­tiv till det nya grav­kvar­te- ret, som mins­kar res­vä­gar­na för många med av­lid­na mus­lims­ka an­hö­ri­ga. Skill­na­den mel­lan des­sa gra­var och and­ra är fram­för allt rikt­ning­en på gra­var­na. An­nars, sä­ger han, är det inga pro­blem att blan­da mus­lims­ka och till ex­em­pel krist­na gra­var.

– Man kan be­blan­das – det finns inga hin­der för det. Al­la är vi Guds ska­pel­se och Gud tyc­ker li­ka myc­ket om oss al­li­ho­pa.

NYINVIGT. På det nya mus­lims­ka grav­kvar­te­ret finns en ce­re­moniplats med tre gra­nit­block för pla­ce­ring av kis­tan. Här kan de an­hö­ri­ga kan sam­las och ta far­väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.