Sys­kon­för­tur på väg till­ba­ka

Li­be­ra­ler­na i Sol­len­tu­na käm­par för att åter­in­fö­ra sys­kon­för­tur i kom­mu­nen. Men Mo­de­ra­ter­na strä­var emot. På tisdag tas frå­gan upp i bar­noch ung­doms­nämn­den.

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Sys­kon­för­tur in­ne­bär att barn med sys­kon på sam­ma sko­la el­ler för­sko­la får för­tur. Sol­len­tu­na ha­de sys­kon­för­tur ti­di­ga­re, men den av­skaf­fa­des 2015 ef­tersom den an­sågs ofören­lig med skol­la­gen.

I dags­lä­get är det istäl­let när­hets­prin­ci­pen som styr i Sol­len­tu­na – det vill sä­ga att barn ska ham­na på en sko­la så nä­ra hem­met som möj­ligt.

Men rättslä­get är oklart. Sund­by­berg åter­in­för­de sys­kon­för­tur i bör­jan av året, och fick rätt av för­valt­nings­rät­ten.

Frå­gan prö­vas nu i fle­ra kom­mu­ner: Är det är möj­ligt att tilläm­pa sys­kon­för­tur på ett sätt som är för­en­ligt med skol­la­gens krav på att kom­mu­nen ska er­bju­da al­la ele­ver plats i en sko­la nä­ra hem­met? Per Al­ten­berg (L), le­da­mot i barn- och ung­doms­nämn­den, tror att sva­ret är ja. Han käm­par för att in­fö­ra sys­kon­för­tur i Sol­len­tu­na.

– Vi vet att många för­äld­rar drab­bas av det här och det är en stor frå­ga, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Att var­je mor­gon och var­je kväll trans­por­te­ra si­na barn till två oli­ka sko­lor; det blir ett stort stres­spåslag för bå­de för­äld­rar och barn. Plus all ad­mi­nist­ra­tion med två oli­ka skolin­logg­ning­ar, stu­di­e­da­gar, skolav­slut­ning­ar och så vi­da­re. Dess­utom ökar an­ta­let kor­ta re­sor med bil, så det finns en mil­jö­as- pekt på det he­la också.

Han be­rät­tar att ma­jo­ri­te­ten av Stock­holms­kom­mu­ner­na nu­me­ra har sys­kon­för­tur, och hop­pas att Sol­len­tu­na kan föl­ja i de­ras spår.

– Var­je kom­mun an­pas­sar reg­ler­na för sys­kon­för­tur så att det pas­sar de­ras för­ut­sätt­ning­ar. Jag be­dö­mer att även vi skul­le kla­ra de krav som ställs i skol­la­gen. Just det här med skol­la­gen är dock den störs­ta an­led­ning­en till att Mo­de­ra­ter­na är mot­stån­da­re till sys­kon­för­tu­ren.

– Vi be­dö­mer att det in­te är ju­ri­diskt lämp­ligt att in­fö­ra sys­kon­för­tur i Sol­len­tu­na. Det skul­le in­te fun­ge­ra rent geo­gra­fiskt i om­rå­den som Kärr­dal, Ro­te­bro, Norr­vi­ken och Vi­by, där de kom­mu­na­la sko­lor­na är mer ut­sprid­da. Det är mer än två kilo­me­ter mel­lan de kom­mu­na­la sko­lor­na i des­sa om­rå­den. Det sä­ger So­ley Ak­söz Lit­h­born (M), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den, och fort­sät­ter:

– Ris­ken är att vi skul­le ham­na i för­valt­nings­dom­sto­len om vi in­för­de sys­kon­för­tur. Och jag vill in­te sät­ta Sol­len­tu­nas för­äld­rar i den po­si­tio­nen; att de först ska an­pas­sa sig till sys­kon­för­tu­ren och se­dan tving­as by­ta till­ba­ka till ett sy­stem med när­hets­prin­ci­pen.

Hon sä­ger också att skol­va­let ser bätt­re ut i Sol­len­tu­na i år jäm­fört med ti­di­ga­re år, och att de all­ra fles­ta för­äld­rar än­då får nå­got av si­na första­handsval vad gäl­ler sko­la och för­sko­la.

– Jag vill in­te för­ringa de få fa­mil­jer som drab­bas ne­ga­tivt. Men jag kan tilläg­ga att vi också får många sam­tal från för­äld­rar som stö­der när­hets­prin­ci­pen, av­slu­tar hon. Näs­ta vec­ka kom­mer frå­gan upp i barn- och ung­doms­nämn­den. Per Al­ten­berg hop­pas på att få till­räck­ligt stöd i frå­gan, även ut­an Mo­de­ra­ter­na. De har näm­li­gen Krist­de­mo­kra­ter­na bakom sig, och får de stöd även av op­po­si­tio­nen kan det räc­ka.

– Frå­gan kom­mer att gå till om­röst­ning, så det kan hän­da att vi får ige­nom det även ut­an Mo­de­ra­ter­na, av­slu­tar han.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

So­ley Ak­söz Lit­h­born (M), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den i Sol­len­tu­na. Ti­di­ga­re skri­vet om sys­kon­för­tur i Vi i Sund­by­berg.

FO­TO: JESPER FRISK

PER AL­TEN­BERG (L). Han käm­par för sys­kon­för­tur i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.