Gran­nar­nas tag mot vil­lain­brott

Grann­sam­ver­kan kan ske på oli­ka sätt och här be­rät­tar vi om två. Det ena sam­ver­kan med hjälp av en ny slags app i mo­bi­len. Och det and­ra är grann­sam­ver­kans­bi­len – som rul­lar runt i kom­mu­nen näs­tan var­je dag tack va­re en rad vo­lon­tä­rer.

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na Wettergård

Un­der 2017 har an­ta­let in­brott ökat mar­kant i he­la po­lis­om­rå­de Stock­holm nord. Po­li­sen och kom­mu­nen ge­nom­för öka­de in­sat­ser för att bry­ta tren­den, vil­ket du bland an­nat kan lä­sa om här in­till. Men det är in­te ba­ra kom­mun och myn­dig­he­ter som sat­sar ut­an det finns även fle­ra med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv.

I Edsvi­ken har en grupp vil­laä­ga­re bör­jat grann­sam­ver­ka med hjälp av en ny slags app i mo­bi­len. Ap­pen, som he­ter Coyards, har fle­ra syf­ten. Dels an­vänds den för att kom­mu­ni­ce­ra in­om och mel­lan oli­ka grann­sam­ver­kans­grup­per. Dels kan den kny­tas mot po­li­sens hän­del­se­flö­den, och vi­sa hur stort an­ta­let in­brott i ett om­rå­de är. Dess­utom kan den an­vän­das för att skic­ka ut akut­med­de­lan­den om nå­got är på gång att hän­da.

– För ett år se­dan, in­nan jul, var vi hårt drab­ba­de av in­brott. Så vi bör­ja­de tit­ta på vad vi kun­de gö­ra och fast- na­de för den här ap­pen. Det är en del i de to­ta­la åt­gär­der som vi ge­nom­för, sä­ger Carl Berglund, om­bud för Grann­sam­ver­kan/Edsvi­kens Vil­la­nät­verk.

Han tror att ap­pen för­u­tom att va­ra ett kom­mu­ni­ka­tions­verk­tyg, kan va­ra ett sätt att ska­pa med­ve­ten­het om grann­sam­ver­kan.

– Nu har vi 27 grann­sam­ver­kans­grup­per i Edsvi­ken. Det är en för­dubb­ling un­der det se­nas­te året, så det är jät­te­ro­ligt.

Ett an­nat sätt som kom­mu­nin­vå­nar­na själ­va bi­drar till ökad trygg­het är ge­nom att åka runt med grann­sam­ver­kans­bi­len. Den spons­ras av kom­mu­nen och körs av vo­lon­tä­rer i sam­ver­kan med po­li­sen. Vi i Sol­len­tu­na åker med på en tur. Med i bi­len finns också Ul­la Brit­ta Johansson. Hon bor på ett av kom­mu­nens se­ni­or­bo­en­den och åker med som pas­sa­ge­ra­re för att få sig en ut­flykt.

– Det är förs­ta gång­en jag föl­jer med i dag, men det är så trev­ligt så, sä­ger hon. Grann­sam­ver­kans­bi­len bör­jar da­gen hos po­li­sen, där de får en upp­da­te­ring om vad som hänt se­dan sist. De får också en bunt lap­par där det in­for­me­ras om var det har va­rit in­brott ny­li­gen – lap­par som de de­lar ut i det be­rör­da om­rå­det i hopp om tips till po­li­sen. Res­ten av da­gen går ut på att ”va­ra po­li­sens ögon och öron”.

– Det ver­kar som att det vi gör är vik­tigt, på dem vi pra­tar med. Vi tit­tar ef­ter skum­ma in­di­vi­der, ef­ter sön­der­slag­na ru­tor på bi­lar, sä­ger Inge­mar Parkner.

– Ja, och ibland häm­tar vi upp­hit­ta­de cyklar och läm­nar till po­li­sen. En gång fick vi kö­ra en hund till hunds­tal­let. En annan gång hit­ta­de vi en stu­len bil, fort­sät­ter Åke Pers­son.

De re­kom­men­de­rar fler att bli vo­lon­tä­rer. Kom­mu­nen bju­der på lunch och man får gö­ra li­te nyt­ta. Vem som helst med kör­kort kan kö­ra bi­len. Och Ul­la Brit­ta Johansson re­kom­men­de­rar även fler äld­re från äldre­bo­en­den att föl­ja med som pas­sa­ge­ra­re.

– Ja visst! Det är kul att få se li­te oli­ka de­lar av kom­mu­nen. Det är så fint här i Sol­len­tu­na, av­slu­tar hon.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

VO­LON­TÄ­RER. Grann­sam­ver­kans­bi­len rul­lar runt i Sol­len­tu­na för att hål­la kom­mu­nen trygg. Här med fö­ra­ren Åke Pers­son, me­då­ka­ren Inge­mar Parkner och pas­sa­ge­ra­ren Ul­la Brit­ta Johansson, från ett av kom­mu­nens äldre­bo­en­den.

APP. Ap­pen Coyards an­vänds för att kom­mu­ni­ce­ra in­om och mel­lan grann­sam­ver­kans­grup­per och för att hål­la koll på hur det ser ut med in­brott i kom­mu­nen.

BI­LEN. Grann­sam­ver­kans­bi­len rul­lar runt i Sol­len­tu­na för att hål­la kom­mu­nen trygg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.