Tv-kväl­lar med mor­far

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - Charlotte Årling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se Re­por­ter

Mor­far bju­der på stu­va­de ra­ka­bu­ner (mor­far­språk för glass), kokt po­ta­tis el­ler po­ta­tis­bul­lar när jag kom­mer på mid­dag. Till det äter vi fisk el­ler fisk­bul­lar, ef­tersom jag in­te äter kött och mor­far in­te kän­ner till nå­gon ve­ge­ta­risk mat för­u­tom pann­ka­ka. Till ef­ti­jett (mor­far­språk för ef­ter­rätt) äter vi lasch (mor­far­språk för glass). Nej, han har in­te tal­fel, ut­an ba­ra små språk­li­ga egen­he­ter.

Ef­ter mid­da­gen slår vi oss ned vid tv:n. Mor­far re­ge­rar såklart över fjärr­kon­trol­len och hans zap­pan­de trå­kar ut mig li­te grann ef­tersom han tyc­ker om text-tv. Han tit­tar på ny­hets­ru­bri­ker­na och trav­si­dor­na. Själv kan jag tän­ka mig att se vil­ket pro­gram som helst med rör­lig bild, och text-tv in­går in­te i den ka­te­go­rin.

SVT sän­der all­tid An­tikrun­dan när jag be­sö­ker mor­far. Egent­li­gen är det märk­ligt att ett tv-pro­gram med en så en­kel idé blir så in­tres­sant att tit­ta på.

Kö­er­na ring­lar långa med helt van­li­ga Jo­hans­sons som vill ha sin tav­la, sin ring, sin märk­li­ga grun­ka el­ler ma­ka­pär som de hit­ta­de på vin­den vär­de­rad av auk­tions­ver­kets ex­per­ter.

An­ting­en blir de för­bluf­fa­de el­ler be­svik­na över ob­jek­tets vär­de. Och jag och mor­far sit­ter fram­för tv:n och tit­tar på.

I det här num­ret skri­ver vi om Stock­holms auk­tions­verks värderingsdag på Eds­bergs slott, då över ett­hund­ra per­so­ner fick si­na ob­jekt vär­de­ra­de. Synd att den in­te spe­la­des in. Jag och mor­far ha­de nog gär­na tit­tat på den.

Hans zap­pan­de trå­kar ut mig li­te grann ef­tersom han tyc­ker om text-tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.