Sol­len­tu­na pi­lot­kom­mun i nytt trygghetsprojekt

Brotts­före­byg­gan­de rå­det ge­nom­för just nu ett ettå­rigt pro­jekt, där sam­ar­be­te mel­lan po­lis, kom­mun och fas­tig­hets­bo­lag ska fö­re­byg­ga brott i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den. Pi­lot­pro­jek­tet tes­tas på fle­ra plat­ser i lan­det – och Sol­len­tu­na är en av pi­lot­kom­mu­nern

Vi i Sollentuna - - Nyheter - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Mag­nus Ramstrand (KD) är ord­fö­ran­de i brotts­före­byg- gan­de rå­det i Sol­len­tu­na. Han be­rät­tar att det nya pro- jek­tet har tes­tats i Sol­len­tu­na se­dan bör­jan av året. Trygg­hets­pro­jek­tet he­ter EST – ef­fek­tiv sam­ver­kan för trygg­het.

Rent prak­tiskt fun­kar det så att ett an­tal nyc­kel­per­so­ner i kom­mu­nen träf­fas var­je tisdag. Det är per­so­nal från so­ci­al­kon­to­ret, bar­noch ung­doms­kon­to­ret, ut­bild­nings- och ar­bets­mark­nads­kon­to­ret, kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret samt kom­mun­led­nings­kon­to­ret, som träf­far kom­mun­po­li­sen och re­pre­sen­tan­ter från Sol­len­tu­na­hem.

– De här per­so­ner­na ar- be­tar se­dan till­sam­mans för att ska­pa en ge­men­sam lä­ges­bild. Hur ser det ut nu och vad kan vi gö­ra nu? Det är ett bra sätt att snabbt kun­na gå från ten­den­ser och oro till att sam­ver­ka kring kon­kre­ta oros­mo­ment, sä­ger Mag­nus Ramstrand.

Än så länge har pi­lot­pro­jek­tet in­te ut­vär­de­rats men Mag­nus Ramstrand sä­ger att käns­lan så här långt är väl­digt po­si­tiv.

– Det är ett gans­ka kom­plext sy­stem man an­vän­der, där man får upp oli­ka in­di- ka­to­rer på hur det går in­om oli­ka om­rå­den. Se­dan kan vi sty­ra vå­ra in­sat­ser mot ak­tu­el­la pro­blem­om­rå­den.

En annan del av pro­jek­tet är att kny­ta an till po­li­sens sam­ver­kan även med and­ra myn­dig­he­ter: Skat­te­ver­ket, för­säk­rings­kas­san, ar­bets­för­med­ling­en, tull­ver­ket och så vi­da­re.

– Det är ett sätt att ar­be­ta med sam­häl­lets al­la till­gäng­li­ga re­sur­ser, mot kon­kre­ta mål och ge­nom­fö­ra ge­men­sam­ma sats­ning­ar.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

PO­SI­TIV. Mag­nus Ramstrand, ord­fö­ran­de i brotts­före­byg­gan­de rå­det i Sol­len­tu­na, tyc­ker att det nya pi­lot­pro­jek­tet ver­kar fun­ge­ra bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.